PP/01/01 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i przedszkolu

Charakterystyka specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.
Przepisy prawa oświatowego w zakresie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania.
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

PP/07/01 • Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego

Uwarunkowania prawne organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Model pracy z uczniem z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.
Struktura IPET, etapy powstawania.
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny w oparciu o dokumentację ucznia.
Ewaluacja programu i efektywność zajęć organizowanych dla ucznia.

PP/08/01 • Rola szkoły w profilaktyce depresji

Diagnoza środowiska szkolnego oraz planowanie działań profilaktycznych dla uczniów i rodziców.
Lekcje wychowawcze w zakresie budowania dobrego nastroju oraz profilaktyki depresji z wykorzystaniem zasobów internetowych.
Interwencja profilaktyczna wobec ucznia o obniżonym nastroju, symptomach depresji.

PP/09/01 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

Zasady pracy rewalidacyjnej, zasady procesu rewalidacji, zasady ortodydaktyki – współczesne tendencje i kierunki działań w podejściu do procesu rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
Rola zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – diagnoza PP jako podstawa konstruowania indywidualnych programów korekcyjno-kompensacyjnych.
Rodzaje ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych i dostosowywanie ich do możliwości intelektualnych uczniów.
Konstruowanie autorskich programów rewalidacyjnych pod kątem możliwości i potrzeb ucznia.

PP/11/01 • Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu

Etapy rozwoju mowy.
Przyczyni i rodzaje zaburzeń mowy i wymowy.
Ćwiczenia oddechowe.
Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.
Ćwiczenia fonacyjne i zwalniające tempo mówienia.
Ćwiczenia słuchowe (ćwiczenia słuchu awerbalnego i werbalnego, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia pamięci słuchowej, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej).
Ćwiczenia artykulacyjne i lewopółkulowe.

PP/12/01 • Zaburzenia słuchu fonematycznego – przyczyny, objawy, terapia

Słuch fonematyczny – definicja, objawy zaburzeń.
Ćwiczenia słuchu awerbalnego.
Ćwiczenia rytmiczne, słuchu werbalnego – mownego, analizy i syntezy słuchowej .
Ćwiczenia słuchowego i artykulacyjnego różnicowania głosek opozycyjnych, ćwiczenia udźwięczniania głosek.
Metody i techniki wspomagające stymulację słuchową.

PP/21/01 • Organizacja zajęć logopedycznych w ujęciu prawnym i praktycznym

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – podstawy prawne.
Korzyści dla dzieci i młodzieży płynące z objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Zalecenia w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną.
Rola logopedy w zespole dokonującym wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz przy redagowaniu IPET-u.
Dokumentacja logopedy i zajęć logopedycznych.