Podstawy prawne

  • Post author:

Jednym ze statutowych zadań publicznej placówki doskonalenia nauczycieli jest wspomaganie i koordynowanie pracy nauczycieli doradców metodycznych.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) do zadań nauczyciela – doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

  •     rozwijaniu umiejętności metodycznych;
  •     planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno­­­­­­­‑wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
  •     opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
  •     podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel – doradca metodyczny realizuje zadania przez:

  •     udzielanie indywidualnych konsultacji;
  •     prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
  •     organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno­­­­­­­‑wychowawczą nauczycieli;
  •     organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, 
  •     o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia. 

Nauczyciel – doradca metodyczny planuje swoje działania stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.

Nauczyciel – doradca metodyczny jest najbliższą osobą, do której nauczyciel zawsze może zwrócić się o pomoc i radę.

Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę publicznej placówki doskonalenia, w której doradca ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem tej placówki, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania doradcy metodycznego są realizowane przez nauczyciela w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zawieranej na okres, na który zostały mu powierzone zadania doradcy metodycznego.