AKADEMIA ROZWOJU W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I LICEACH MIASTA KALISZA

 • Post author:

                             

Partner Wiodący:  Województwo Wielkopolskie/ Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

        Partner:  Miasto Kalisz.

Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej

oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne.

Wartość projektu: 1 114 306,80 PLN.

        Dofinansowanie projektu z UE: 1 054 866,80 PLN.

        Cel projektu: poprawa jakości i efektywności kształcenia Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 16, Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 19, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 23,

IV Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące, VII Liceum Ogólnokształcące z terenu Miasta Kalisza  w okresie od 01.05.17 r. do 31.08.19 r.

       Cele  szczegółowe:

 • wzrost kompetencji kluczowych przez co najmniej 70% uczniów/uczennic biorących udział w projekcie w okresie od 01.05.17 r.
  do 31.08.19 r. poprzez udział w różnych formach pozalekcyjnych,
 • wzrost kompetencji kluczowych przez co najmniej 60% uczniów/uczennic z niepełnosprawnych biorących udział w projekcie poprzez udział w zajęciach specjalistycznych i wyrównujących,
 • zminimalizowanie trudności w uczeniu się u co najmniej 203 uczniów/uczennic w tym u 17 osób z niepełnosprawnością,
 • zwiększenie kompetencji do wykonywania zawodu przez co najmniej 90% nauczycieli/nauczycielek biorących udział w projekcie
  w okresie od 01.05.17 r. do 31.08.19 r. poprzez udział w kursach doskonalenia,
 • zwiększenie kompetencji przez co najmniej 70% uczniów/uczennic po ukończeniu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

        Planowane efekty:

        Produkty:

 • liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 537 osób,
 • liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 120 osób,
 • liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 12 szkół.

Rezultaty:

 • liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 376 osób,
 • liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 108 osób,
 • liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 13 szkół.

Zadania projektowe:

 1.   Realizacja zajęć rozwijających dla uczennic i uczniów szkół podstawowych Miasta Kalisza
 2.   Realizacja zajęć rozwijających dla uczennic i uczniów liceów Miasta Kalisza
 3.   Realizacja zajęć wyrównujących dla uczniów szkół podstawowych Miasta Kalisza
 4.   Realizacja zajęć wyrównujących dla uczniów liceum Miasta Kalisza
 5.   Doradztwo/ Konsultacje edukacyjno-zawodowe w liceach Miasta Kalisza
 6.   Realizacja zindywidualizowanego podejścia w Szkole Specjalnej Nr 19 w Kaliszu
 7.   Warsztaty i laboratoria uczennic i uczniów w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
 8.   Uczniowski Edukacyjny Mini Projekt
 9.   Doposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych Miasta Kalisza
 10. Doposażenie pracowni przedmiotowych w liceach Miasta Kalisza
 11. Kompetencje nauczycielek i nauczycieli szkół podstawowych oraz liceów z Miasta Kalisza

Koordynatorzy projektu 
Lilianna Sieradzka – koordynator projektu  koordynatorprojektu@odn.kalisz.pl

Danuta Iwona Grzanka – koordynator merytoryczny koordynatormerytoryczny@odn.kalisz.pl

 

          Biuro Projektu 

          Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu 

          ul. Wrocławska 182,  pok. 25

          62-800 Kalisz