UNPLUGGED – rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej oparty na modelu wszechstronnego wpływu społecznego

 • Post author:

Tematyka

 • Założenia współczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 • Strategia Wszechstronnego Wpływu Społecznego.
 • Założenia i struktura programu UNPLUGGED.
 • Metodologia prowadzenia zajęć z uczniami i rodzicami.

Cele szczegółowe

 • Ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki).
 • Ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego.

Liczba godzin: 15

„UNPLUGGED” jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12–14 lat, opartym na modelu wszechstronnego wpływu społecznego.

Program składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych.

Realizatorami programu są nauczyciele, którzy przechodzą 2 dniowe szkolenie przygotowujące do zajęć z uczniami i rodzicami. 

Tematyka zajęć dla uczniów:

 • Konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
 • Wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
 • Przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
 • Wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
 • Umiejętność komunikowania swoich emocji,
 • Umiejętność asertywnej obrony swoich racji,
 • Umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, 
 • Wiedza o narkotykach,
 • Umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

Realizator programu otrzyma:

 • podręcznik dla nauczyciela zawierający scenariusze 12 lekcji do realizacji w klasie
 • cenariusze 3 spotkań z rodzicami
 • zeszyt ćwiczeń dla ucznia

Prowadzący

Elżbieta Chlebowska

Pedagog – terapeuta – coach w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie. Prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci i młodzieży. Pracuje jako pedagog szkolny. Prowadzi  szkolenia dla nauczycieli oraz warsztaty dla rodziców w ramach programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Inormacje

 • tel.  887 081 852
 • sylwia.melka@odn.kalisz.pl