Misja i polityka jakości

 • Post author:

MISJA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU

Misją Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu jest strategia wspomagania i ukierunkowania rozwoju osobowości nauczycieli, stymulowania ich innowacyjności i kreatywności, zaspokojenia aspiracji i osobistych potrzeb edukacyjnych, przygotowania do kreowania wizerunku placówki jako organizacji uczącej się, wzmacnianej działaniem zespołowym w rozwoju oraz pełnym zaangażowaniem w realizacji aktualnych edukacyjnych przedsięwzięciach.

POLITYKA JAKOŚCI OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU

Celem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu jest organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego i doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego, organizowanie i prowadzenie w innych podmiotach edukacyjnych wspomagania na wskazanych przez te jednostki płaszczyznach oraz upowszechnianie innowacji pedagogicznych.

Jesteśmy placówką doskonalenia stwarzającą szanse i możliwości realizacji polityki oświatowej Państwa oraz funkcjonowania w Zjednoczonej Europie.

Chcemy systematycznie zwiększać skuteczność naszego działania, aby klient był zadowolony poprzez wysoki poziom fachowości realizowanych treści merytoryczno-metodycznych i poziom etyczny organizacji oferowanych usług.

Działania nasze zmierzają do realizacji następujących celów:

 1. Spełniania wymagań, wynikających z ustaleń prawnych i wysokich oczekiwań naszych klientów.
 2. Systematycznego doskonalenia organizacji pracy Ośrodka, zapewniającej sprawną realizację zadań.
 3. Rozpoznawania potrzeb, oczekiwań i możliwości klientów, stałe podnoszenie kwalifikacji i jakości pracy.
 4. Świadczenia usług edukacyjnych zgodnych z aktualnymi wymaganiami i potrzebami klientów.
 5. Zagwarantowania klientom rzetelnej i terminowej usługi zgodnej z obowiązującymi ustaleniami.
 6. Realizacji i udziału w projektach edukacyjnych.
 7. Systematycznego rozszerzania funkcji informacyjnej Ośrodka z uwzględnieniem technologii informatycznych.
 8. Planowania rozwoju działań edukacyjnych, monitorowania i ewaluacji osiągnięć.
 9. Współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 10. Tworzenia właściwych relacji interpersonalnych w autonomicznym modelu pracy.
 11. Motywowania pracowników Ośrodka do stałego podnoszenia jakości wykonywanej pracy.
 12. Utrzymania akredytacji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Realizację powyższych celów zapewnia wdrożony i doskonalony System Zarządzania Jakością, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Dyrektor
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Jarosław Wujkowski

Kalisz, 4 lutego 2018 r.