SŁOWA SĄ OKNAMI LUB ŚCIANAMI /SOŚ/

OPIS PROGRAMU

Innowacyjny program profilaktyczno-psychoedukacyjny prof. psych. Nady Ignjatović-Savić, który składa się z 16 lekcji.
Program SŁOWA są OKNAMI lub ŚCIANAMI powstał na bazie idei Porozumienia bez Przemocy dr. psychologii Marshalla Rosenberga w ramach profilaktyki uniwersalnej. Umożliwia wspomaganie rozwoju osobowości uczestników procesu edukacyjnego oraz wzmocnienie kontaktu ze sobą i otoczeniem tak, aby ich relacje były autentyczne, uczciwe, pełne zrozumienia i empatii. Poprawia zdrowie psychiczne i odporność oraz wpływa na większą efektywność procesów dydaktycznych, lepsze samopoczucie uczniów, zdrowie i odporność psychiczną, co przekłada się na ich odpowiedzialne zachowanie, postawy i relacje społeczne. Wdrażanie programu w szkole (klasie) pozwala nauczycielom poszerzyć praktyczne umiejętności w obszarach zarządzania klasą i indywidualizowania nauczania, by zwiększyć motywację uczniów do nauki, budowania pozytywnych relacji z uczniami i z rodzicami, kreowania dobrego klimatu w klasie.

CELE
– długofalowe niwelowanie skutków pandemii i działanie na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychofizycznego młodzieży od lat 15;
– przedstawienie założeń teoretycznych i praktycznych programu;
– rozwój umiejętności wychowawczych;
– wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do realizacji programu z uczniami;
– włączenie realizacji programu SOŚ w program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

LICZBA GODZIN 16

PROWADZĄCY AGNIESZKA CIEKALSKA
Konsultant w ODN w Kaliszu, pedagog, socjoterapeuta, trener z wieloletnią praktyką w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, społecznością terapeutyczną i rodzinami wieloproblemowymi.

tel. 887 081 851
e-mail: agnieszka.ciekalska@odn.kalisz.pl