XVII KONFERENCJA NAUKOWA. Szanse i wyzwania współczesnej geografii w zakresie edukacji klimatycznej – adaptacja do zmiany klimatu

„Największa grupa ludzi, ta znajdująca się między dwoma krańcami osi, rozumie i rozpoznaje fakty, ale nic z nimi nie robi, ponieważ nie wie, co mogłaby zrobić, lub też dlatego, że…

Możliwość komentowania XVII KONFERENCJA NAUKOWA. Szanse i wyzwania współczesnej geografii w zakresie edukacji klimatycznej – adaptacja do zmiany klimatu została wyłączona

Uczyć ma­te­ma­ty­ki jesz­cze le­piej

Ośrodek  Do­sko­na­le­nia Nau­czy­cie­li w Kaliszu za­pra­sza  na­uczy­cie­li ma­te­ma­ty­ki szkół pod­sta­wo­wych i ponadpod­sta­wo­wych na kon­fe­ren­cję: „Uczyć ma­te­ma­ty­ki jesz­cze le­piej. My­śle­nie ma­te­ma­tycz­ne kom­pe­ten­cją przy­szło­ści”, któ­ra od­bę­dzie się 9 grudnia 2023 r. w godz. 9.00–16.00 sie­dzi­bie Ośrodka Do­sko­na­le­nia…

Możliwość komentowania Uczyć ma­te­ma­ty­ki jesz­cze le­piej została wyłączona