Uczyć ma­te­ma­ty­ki jesz­cze le­piej

Ośrodek  Do­sko­na­le­nia Nau­czy­cie­li w Kaliszu za­pra­sza  na­uczy­cie­li ma­te­ma­ty­ki szkół pod­sta­wo­wych i ponadpod­sta­wo­wych na kon­fe­ren­cję: „Uczyć ma­te­ma­ty­ki jesz­cze le­piej. My­śle­nie ma­te­ma­tycz­ne kom­pe­ten­cją przy­szło­ści”, któ­ra od­bę­dzie się 9 grudnia 2023 r. w godz. 9.00–16.00 sie­dzi­bie Ośrodka Do­sko­na­le­nia Nau­czy­cie­li w Kaliszu.

 Kon­fe­ren­cja jest przy­go­to­wa­na we współ­pra­cy z Ośrod­kiem Do­sko­na­le­nia Nau­czy­cie­li w Po­zna­niu, Cen­trum Do­sko­na­le­nia Nau­czy­cie­li w Pi­le oraz z  Cen­trum Do­sko­na­le­nia Nau­czy­cie­li w Koninie. Swój udział zapowiedziały również wydawnictwa edukacyjne.

 Pod­czas kon­fe­ren­cji od­bę­dą się wy­kła­dy oraz część warsz­ta­to­wa z po­dzia­łem na eta­py edu­ka­cyj­ne. Wy­kła­dy i warsz­ta­ty bę­dą pro­wa­dzo­ne przez na­uczy­cie­li kon­sul­tan­tów i do­rad­ców me­to­dycz­nych oraz za­pro­szo­nych eks­per­tów. W trak­cie kon­fe­ren­cji zo­sta­ną za­pre­zen­to­wa­ne in­spi­ra­cje do pra­cy dy­dak­tycz­no­-wy­cho­waw­czej.

 Aby uczest­ni­czyć w kon­fe­ren­cji, na­le­ży za­pi­sać się w systemie ISOS nr KN/08/01 (szkoły ponadpodstawowe) lub KN/10/01 (szkoły podstawowe)

Serdecznie zapraszamy