XXXII Kaliski Konkurs Informatyczny

 • Post author:

Zapraszamy do udziału w XXX edycji Kaliskiego Konkursu Informatycznego. W tym roku konkurs odbywa się pod patronatem Rektora Uniwersytetu Kaliskiego.

Regulamin

1. Wstęp.

Kaliski Konkurs Informatyczny (zwany dalej Konkursem) jest organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu pod patronatem Rektora Uniwersytetu Kaliskiego.

2. Organizacja konkursu.

 • Konkurs jest przeprowadzany w IV Liceum Ogólnokształcącym i w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.
 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
 • Konkurs jest rozstrzygany w dwóch kategoriach:
 • kategoria prac uczniów szkół podstawowych,
 • kategoria prac uczniów szkół ponadpodstawowych.
 • Konkurs ma charakter otwarty. Polega na napisaniu aplikacji przeznaczonej na komputery lub na urządzenia mobilne.
 • Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
 • w pierwszym etapie uczestnicy piszą aplikacje i przesyłają je pod wskazany adres.
 • Komisja Konkursowa spośród przesłanych prac wybiera 15 najlepszych i kwalifikuje je do finału oddzielnie dla każdej kategorii.
 • Prace nadesłane na Konkurs nie mogą być powieleniem prac już wcześniej nagrodzonych lub wyróżnionych oraz nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.
 • Na miesiąc przed upływem terminu nadsyłania prac dyrektorzy IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu powołują Komisję Konkursową.
 • Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

3. Kryteria dotyczące nadsyłanych prac.

 • prace konkursowe należy nadsyłać pocztą, przesyłką poleconą lub osobiście pod adres:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
ul. Wrocławska 182
62-800 Kalisz

lub elektronicznie na adres mejlowy: kki@odn.kalisz.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2024 r. (decyduje data wpływu do ośrodka),

 • w opracowaniu aplikacji może brać udział więcej niż jedna osoba (w przypadku zwycięstwa aplikacji napisanej przez kilka osób nagrodę główną otrzyma zespół),
 • aplikacje muszą być dostarczone w wersji instalacyjnej lub gotowej do uruchomienia,
 • aplikacje przesłane tylko w postaci kodu źródłowego będą oceniane tylko w przypadku możliwości uruchomienia w darmowym środowisku oraz dostarczenia pełnej instrukcji instalacji i uruchomienia tego środowiska,
 • opis instalacji, uruchomienia i działania aplikacji powinien znajdować się w pliku pdf. Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy (należy go wypełnić elektronicznie z wyjątkiem podpisu) dostępny na stronie Konkursu powinien być dostarczony w wersji elektronicznej na adres mailowy: kki@odn.kalisz.pl,
 • każda aplikacja musi być kompletna pod względem możliwości uruchomienia i pełnego przetestowania,
 • dla opracowań wymagających do pracy dodatkowych elementów, które nie są instalowane wraz z systemem operacyjnym, należy je również dołączyć wraz z pełnym opisem ich instalacji w wersji wystarczającej do uruchomienia pracy konkursowej i jej pełnego przetestowania,
 • autorzy prac są zobowiązani do podpisania dostępnego na stronie Konkursu oświadczenia o przygotowaniu aplikacji przy pomocy tylko licencjonowanego oprogramowania i przesłania go wraz z pracą konkursową,
 • prace niespełniające wymienionych wymogów mogą zostać pominięte podczas rozstrzygania Konkursu,
 • prace przesłane na zawirusowanych lub uszkodzonych nośnikach nie będą oceniane!
 • 10 czerwca 2024 r. – przed rozstrzygnięciem Konkursu – zostaną przeprowadzone rozmowy z autorami programów zakwalifikowanych do finału (można przyjechać ze swoim sprzętem komputerowym). Rozmowy odbędą się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 182,
 • uczestnicy konkursu zakwalifikowani do finału zostaną o tym poinformowani pocztą elektroniczną i będą zobligowani do potwierdzenia otrzymania wiadomości i wzięcia udziału w rozmowach w ustalonym terminie,
 • uczestnicy finału zobowiązani są do dostarczenia kompletnych kodów źródłowych swoich programów do wglądu Komisji Konkursowej (tylko na czas rozmowy) w formie umożliwiającej ich sprawdzenie.

4. Kryteria oceny prac (alfabetycznie).

 • czytelność, zrozumiałość i poprawność językowa opisów,
 • niezawodność,
 • proces instalacji programu (jeżeli instalacja jest wymagana),
 • szybkość działania,
 • walory graficzne i dźwiękowe,
 • zaawansowanie programistyczne.

Dodatkowe kryteria dla prac zakwalifikowanych do finału:

 • prezentacja programu przez autora.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

 5. Nagrody.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz prezentacja przez autorów nagrodzonych programów odbędzie się 14 czerwca 2024 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 182. W sytuacji uniemożliwiającej zorganizowanie tej uroczystości nagrody zostaną wysłane pocztą.

Autorzy prac, które zajmą trzy pierwsze miejsca w obu kategoriach otrzymają wartościowe nagrody. Głównymi nagrodami w obu kategoriach są wysokiej klasy laptopy.

Niektóre nienagrodzone prace mogą zostać wyróżnione.