Nabór uzupełniający na stanowisko nauczycieli – doradców metodycznych: historia i WOS, informatyka

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury uzupełniającej wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych dla przedmiotów: historia i WOS, informatyka.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 13 grudnia 2019 r.  (liczy się data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu);
  • miejsce składania dokumentów: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań
  • dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego. ………………………”  (proszę wskazać przedmiot).

INNE INFORMACJE

  • złożone oferty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym;
  • osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione o formie i terminie dalszego postępowania (postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz w delegaturach kuratorium w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile);
  • oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone;
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 670 40 85, email: wre@ko.poznan.pl
  • wynagrodzenie zgodne ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela i wymiarem etatu zatrudnienia na stanowisku doradcy metodycznego.

Link:

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2019/12/ogloszenie-o-naborze-uzupelniajacym-na-stanowisko-nauczycieli-doradcow-metodycznych/