Obserwacja zajęć

I. Obserwacja zajęć nauczyciela będącego w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574) z późniejszymi zmianami.  Nauczyciel…

Możliwość komentowania Obserwacja zajęć została wyłączona

Podstawy prawne

Jednym ze statutowych zadań publicznej placówki doskonalenia nauczycieli jest wspomaganie i koordynowanie pracy nauczycieli doradców metodycznych. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) do zadań nauczyciela –…

Możliwość komentowania Podstawy prawne została wyłączona