PILNE! Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

 • Post author:

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

GŁÓWNE ZADANIE DORADCY METODYCZNEGO

Wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno­­­­­­­‑wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ

 • udzielanie indywidualnych konsultacji;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno­­­­­­­‑wychowawczą nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 24 stycznia 2020 r. (liczy się data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu);
 • miejsce składania dokumentów: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań
 • dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego.………………………” (proszę wskazać przedmiot).

Więcej:

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/01/ogloszenie-o-wszczeciu-procedury-wylaniania-kandydatow-na-stanowiska-nauczycieli-doradcow-metodycznych-3/