Nabór na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

  • Post author:

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych dla przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia.

Zadania doradcy metodycznego będą realizowane, na podstawie powierzenia dokonanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia wskazanej przez Wielkopolskiego Kuratora.

Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata.

Wymiar i miejsce zatrudnienia nauczyciela, któremu zostaną powierzone zadania doradcy metodycznego, będzie ustalany w uzgodnieniu z nauczycielem i dyrektorem szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz w porozumieniu z dyrektorem placówki doskonalenia nauczycieli, do której nauczyciel będzie skierowany, z zachowaniem zasady, że łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela–doradcy metodycznego.

Główne zadanie doradcy metodycznego

Wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

  • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
  • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
  • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
  • podejmowaniu działań innowacyjnych.

Terminy i miejsce składania dokumentów

  • dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 19 lipca 2019 r. (liczy się data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu);
  • miejsce składania dokumentów: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań
  • dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego. ………. proszę wskazać przedmiot)”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 670 40 85, email: wre@ko.poznan.pl

Link: http://ko.poznan.pl/nadzor/wspomaganie/2019/07/ogloszenie-o-wszczeciu-procedury-wylaniania-kandydatow-na-stanowiska-nauczycieli-doradcow-metodycznych/