WIELKOPOLSKA STAWIA NA ZAWODOWCÓW

  • Post author:

Kolejne miliony płyną z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na kształcenie zawodowe. Tym razem w ramach Poddziałania 8.3.5: „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) umowy podpisali przedstawiciele miasta Kalisza oraz powiatu kaliskiego, na łączną kwotę dofinasowania – ponad 3,7 miliona złotych. Ogólna wartość projektów to blisko 4,4 miliona złotych, a korzysta z nich prawie 570 osób.

Miasto Kalisz będzie kontynuowało projekt „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II edycja”, dzięki któremu wsparciem objętych jest 170 uczniów oraz 23 nauczycieli, uczących się i kształcących w zawodach deficytowych na lokalnym rynku pracy. Dodatkowo kaliskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego realizować będzie projekt „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, szansą na lepszą przyszłość”, który swoim zasięgiem obejmuje 98 osób, zainteresowanych z własnej inicjatywy podniesieniem kwalifikacji oraz doradztwem zawodowym.

Natomiast w powiecie kaliskim realizowane będą dwa inne projekty; „Zawodowa młodzież” oraz „Zawodowcy 25+”. W ramach pierwszego projektu wsparcie zostanie objętych 175 uczniów oraz 20 nauczycieli placówki kształcenia zawodowego w Opatówku, drugi zaś zakłada podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji dla 100 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej.

Edukacja zawodowa to przyszłość naszego regionu i bardzo ważny obszar rozwoju, mocno podkreślany w strategii rozwoju województwa. Wiemy, że równoważenie potrzeb rynku pracy, przy współudziale zarówno rzemiosła, przedsiębiorców, jak i szkół, jest konieczne, aby nasze województwo nadal rozwijało się dynamicznie i we właściwym kierunku. Troską naszego Samorządu Wojewódzkiego jest stałe dostosowywanie oferty edukacyjnej, do aktualnych potrzeb ewoluującego rynku pracy, gdzie na równi liczą się nowoczesne technologie jak i fachowcy potrafiący w nich twórczo funkcjonować.

Celowi temu służy od dwóch lat prowadzony przez kaliski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli projekt „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach miasta Kalisza” realizowany w trzynastu kaliskich szkołach, obejmujący swym działaniem 120 nauczycieli i grupę 830 uczniów, do których systematycznie dociera pomoc w kwocie 1 114 306,80

Po to też zostały powołane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w pięciu ośrodkach; Kalisz, Poznań, Konin, Leszno, Piła, których głównym zadaniem jest koordynowanie współpracy na linii Pracodawca-Szkołą, jak i propagowanie edukacji zawodowej oraz szeroko rozumiane wsparcie doradztwa zawodowego na każdym poziomie edukacji dzieci, młodzieży i rodziców.