PR/05/01 • SŁOWA są OKNAMI lub ŚCIANAMI – program profilaktyczno-psychoedukacyjny dla młodzieży

kurs

Opis programu:

Innowacyjny program profilaktyczno-psychoedukacyjny prof. psych. Nady Ignjatović-Savić, który składa się z 16 lekcji.

Program SŁOWA są OKNAMI  lub ŚCIANAMI powstał na bazie idei Porozumienia bez Przemocy dr psychologii Marshalla Rosenberga w ramach profilaktyki uniwersalnej. Umożliwia wspomaganie rozwoju osobowości uczestników procesu edukacyjnego oraz wzmocnienie kontaktu ze sobą i otoczeniem tak, aby ich relacje były autentyczne, uczciwe, pełne zrozumienia i empatii. Poprawia zdrowie psychiczne i odporność oraz wpływa na większą efektywność procesów dydaktycznych, lepsze samopoczucie uczniów, zdrowie i odporność psychiczną, co przekłada się na ich odpowiedzialne zachowanie, postawy i relacje społeczne.

Wdrażanie programu w szkole (klasie) pozwala nauczycielom poszerzyć praktyczne umiejętności w obszarach zarządzania klasą i indywidualizowania nauczania, by zwiększyć motywację uczniów do nauki, budowania pozytywnych relacji z uczniami i z rodzicami, kreowania dobrego klimatu w klasie.

Cele:

  • długofalowe niwelowanie skutków pandemii i działanie na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychofizycznego młodzieży od lat 15,
  • przedstawienie założeń teoretycznych i praktycznych programu, 
  • rozwój umiejętności wychowawczych,
  • wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do realizacji programu z uczniami, 
  • włączenie realizacji programu SOŚ w program wychowawczo–profilaktyczny szkoły.

Tematyka:

  • Wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy.
  • Założenia teoretyczne i praktyczne programu – cele programu, zasady postępowania i budowania współpracy.
  • 15 części programu – przygotowanie do prowadzenia zajęć z młodzieżą – praca własna nauczycieli.

Liczba godzin: 18

Adresaci: wychowawcy klas, pedagodzy, psycholodzy szkół ponadpodstawowych

Cena: 300 zł

Trener: Agnieszka Ciekalska

Konsultant w ODN w Kaliszu, pedagog, socjoterapeuta, trener z wieloletnią praktyką w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, społecznością terapeutyczną i rodzinami wieloproblemowymi.

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska