Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  • Post author:

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych. W związku z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jarosław Wujkowski – Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 182, 62-800 Kalisz; adres e-mail: sekretariat@odn.kalisz.pl ; tel./fax 627665965.
  2. W celu uzyskania pełniejszej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych ODN w Kaliszu, mail; iod@odn.kalisz.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz).
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591).
  4. ODN w Kaliszu w celu przeprowadzeniu naboru, organizacji i realizacji szkolenia, wydania zaświadczenia/świadectwa/certyfikatu, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej oraz w celach archiwizacyjnych przetwarza następujące Pani/Pana dane: imię/imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, telefon kontaktowy, e-mail, stopień awansu zawodowego, stanowisko, nauczany/e przedmiot/y, dane szkoły/instytucji w postaci: nazwy, adresu i typu, miejscowości, gminy, powiatu i telefonu. Podanie powyższych danych jest wymagane przy rejestracji na szkolenie. Dodatkowo w bazie mogą się znaleźć Pani/Pan dane do wystawienia faktury, jeśli zostały wcześniej podane.
  5. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą: e-maila:iod@odn.kalisz.pl,
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od ODN dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.