WO/06/01 • Wychowawca w roli doradcy zawodowego

Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego, diagnostyka, poradnictwo indywidualne i grupowe.
Career coaching – planowanie kariery zawodowej, wyznaczanie celów zawodowych i osobistych.
Metody, techniki i narzędzia pracy doradcy zawodowego, np. obrazkowy test zawodów Achtnicha, test badania typologii charakteru metodą Heymansa-Wiersmy.

WO/10/01 • Metody coachingowe w pracy z uczniem i grupą

Koło życia – zdefiniowanie problemu i kompetencji społecznych ucznia, skalowanie.
Metoda czterech kroków w rozwiązywaniu problemów ucznia.
Metoda Walta Disneya – kreatywne poszukiwanie rozwiązań.
Cel-efekt – operacjonalizacja celu.
Mój Everest – planowanie i motywacja.
Metafora jako sposób na uruchomienie kreatywności.