I. Obserwacja zajęć nauczyciela będącego w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574) z późniejszymi zmianami. 

 1. Nauczyciel wnioskuje pisemnie do dyrektora ODN o obserwację lekcji otwartej przez doradcę metodycznego właściwego ze względu na nauczany przedmiot. 
 2. Dyrektor ODN wyznacza doradcę metodycznego właściwego ze względu na nauczany przedmiot. 
 3. Doradca metodyczny uzgadniając z nauczycielem termin obserwacji zajęć prosi o przygotowanie konspektu zajęć. Obserwuje zajęcia, omawia je z nauczycielem i udziela wsparcia metodycznego. 
 4. Arkusz obserwacji wypełnia doradca metodyczny w dwóch egzemplarzach dla nauczyciela i do dokumentacji ODN. 
 5. Doradca metodyczny przekazuje nauczycielowi arkusz obserwacji po omówieniu zajęć. 

II. Obserwacja zajęć nauczyciela będącego w trakcie oceny pracy 

Podstawa prawna: art. 6a ust. 5 pkt 4 Karty Nauczyciela 

 1. Dyrektor szkoły pisemnie wnioskuje do dyrektora ODN z prośbą o wydanie opinii o pracy nauczyciela przez doradcę metodycznego właściwego ze względu na nauczany przedmiot. 
 2. Doradca metodyczny uzgadniając z nauczycielem termin obserwacji zajęć prosi o przygotowanie konspektu zajęć oraz innej dokumentacji obrazującej jego pracę dydaktyczną. 
 3. Doradca metodyczny obserwowane zajęcia omawia z nauczycielem. 
 4. Arkusz obserwacji wypełnia doradca metodyczny w dwóch egzemplarzach dla nauczyciela i do dokumentacji ODN. Doradca metodyczny przekazuje arkusz obserwacji do sekretariatu ODN. 
 5. Doradca metodyczny przedkłada nauczycielowi opinię z uzasadnieniem w terminie 14 dni od zawiadomienia za pośrednictwem sekretariatu ODN. 
 6. Opinia jest sporządzana w dwóch egzemplarzach; dla dyrektora szkoły i do dokumentacji ODN. 

III. Nauczyciel potrzebuje wsparcia metodycznego 

 1. Nauczyciel wnioskuje pisemnie do dyrektora ODN o udzielenie wsparcia metodycznego poprzez obserwację lekcji przez doradcę metodycznego właściwego ze względu na nauczany przedmiot. Wniosek wpływa na dziennik. 
 2. Doradca metodyczny uzgadniając z nauczycielem termin obserwacji zajęć prosi o przygotowanie konspektu zajęć. Obserwuje zajęcia, omawia je z nauczycielem i udziela wsparcia metodycznego. 
 3. Arkusz obserwacji wypełnia doradca metodyczny w dwóch egzemplarzach dla nauczyciela i do dokumentacji ODN. 
 4. Doradca metodyczny przekazuje nauczycielowi arkusz obserwacji po omówieniu zajęć. 
Wniosek o obserwację zajęćPobierz
Skip to content