Doradztwo metodyczne

Warsztaty i seminaria doskonalące umiejętności metodyczne nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych.

Egzaminy zewnętrzne

Warsztaty i seminaria doskonalące umiejętności metodyczne nauczyciela wykorzystywane w organizowaniu procesu dydaktycznego skierowane na skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.

Konferencje naukowe

Konferencje popularnonaukowe na temat najnowszych trendów, problemów, zagadnień edukacyjnych organizowane we współpracy np. z uczelniami wyższymi, kuratorium oświaty, organizacjami, stowarzyszeniami.

Kursy kwalifikacyjne

Kursy kwalifikacyjne nadające kwalifikacje do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć lub innych czynności w ramach sytemu oświaty. Kursy organizowane są w oparciu o ramowe programy ministra właściwego do spraw oświaty.

Metodyka przedmiotowa

Warsztaty i seminaria dotyczące metodyki przedmiotowej doskonalące warsztat pracy nauczyciela w świetle podstawy programowej i najnowszych strategii dydaktycznych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Formy doskonalenia dotyczące organizacji zajęć z uczniem zdolnym, z trudnościami, opiniami i orzeczeniami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Programy profilaktyczne

Kursy doskonalące nadające uprawnienia do realizacji programów profilaktycznych i wychowawczych.

Projekty edukacyjne

Przedsięwzięcia złożone z różnych działań zogniskowanych wokół określonego problemu lub zadania oświatowego, np. szkolenia, konkursy, publikacje. Projekty o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, regionalnym, lokalnym.

Sieci współpracy i samokształcenia

Seminaria w formie cyklicznych, koordynowanych spotkań nauczycieli skupionych wokół wybranego tematu, zagadnienia, problemu edukacyjnego. Celem jest doskonalenie swojej pracy poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi oraz samokształcenie.

Szkolenia zespołów nauczycieli

Formy doskonalenia zbiorowego dla zespołów nauczycieli danej szkoły lub placówki (członków rad pedagogicznych) dotyczących zagadnień zaplanowanych w ramach WDN.

Wspomaganie pracy nauczycieli

Formy doskonalenia zawodowego wspierające nauczycieli w rozwijaniu kompetencji osobistych, interpersonalnych, cyfrowych, a także w procesie awansu zawodowego.

Wychowanie i opieka w szkole

Warsztaty i seminaria poszerzające kompetencje nauczyciela jako wychowawcy, wychowawcy klasy i doradcy zawodowego.

Zarządzanie szkołą

Formy doskonalenia dla kadry zarządzającej szkołą lub placówką: dyrektorów, wicedyrektorów i przewodniczących zespołów zadaniowych.