III WIELKOPOLSKI MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ GEOGRAFICZNY

GLOBTROTER dla uczniów szkół podstawowych objęty honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 26 kwietnia 2023

III Wielkopolski Międzyszkolny Turniej Geograficzny GLOBTROTER to projekt edukacyjny, którego zaletą jest atrakcyjna formuła. Temat przewodni trzeciej edycji turnieju to „Środowisko przyrodnicze i ludność Polski”.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Zapraszamy do udziału 26 kwietnia 2023 trzyosobowe reprezentacje szkolne pod nadzorem i opieką nauczyciela.

Finałowy etap projektu będzie rozgrywany w formie turnieju szkół przez najlepszych w zakresie geografii uczniów Wielkopolski. Na zwycięzców czekają nagrody.

Przedsięwzięcie organizowane jest przy współpracy z III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu oraz Urzędem Miasta w Kaliszu.

Nasz projekt to nie tylko ciekawa propozycja dla uczniów zainteresowanych geografią, ale także dla nauczycieli geografii, będących opiekunami szkolnych reprezentacji.

W trakcie sprawdzania prac etapu pisemnego zapraszamy nauczycieli do udziału w seminarium przygotowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach zorganizowanych przez uczniów i nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.

REGULAMIN III  WIELKOPOLSKIEGO  MIĘDZYSZKOLNEGO  TURNIEJU  GEOGRAFICZNEGO GLOBTROTER objętego honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Organizator

 • III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Współpraca

 • Urząd Miasta w Kaliszu

Cele

 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów przedmiotem oraz promowanie ich osiągnięć.
 2. Motywowanie szkół do podejmowania różnych działań w zakresie pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym.
 3. Motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.
 4. Promowanie szkół i nauczycieli poprzez osiągnięcia uczniów.
 5. Rozwijanie u uczniów umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 6. Kształcenie umiejętności zarówno samodzielnego rozwiązywania zadań,  jak i pracy zespołowej.

Zakres tematyczny

 1. Zakres tematyczny turnieju jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego przedmiotu geografia dla szkół podstawowych.
 2. Zakres tematyczny związany jest z corocznie ustalanym tematem przewodnim.
 3. Temat przewodni trzeciej edycji turnieju – Środowisko przyrodnicze i ludność Polski.

Zasady przebiegu turnieju

 1. Turniej jest podzielony na dwa etapy – szkolny oraz regionalny.
 2. Etap szkolny może się odbywać w formie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej. Za przeprowadzenie etapu szkolnego i wyłonienie trzech uczniów tworzących reprezentację szkoły jest odpowiedzialny nauczyciel zgłaszający szkołę do turnieju.
 3. Do etapu regionalnego zostaną zakwalifikowane zgłoszone w wyznaczonym terminie do 14.04.2023 trzyosobowe zespoły – Załącznik nr 1.
 4. Etap regionalny odbędzie się 26 kwietnia 2023 roku o godz. 9.30 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.
 5. Etap regionalny odbędzie się w formie dwóch części: półfinału oraz finału turnieju.
 6. Półfinał zostanie przeprowadzony w formie pisemnego testu, w którym udział wezmą wszyscy uczniowie zgłoszonych szkół (czas trwania testu 45 minut).
 7. Na podstawie wyników testu zostaną wyłonione trzy najlepsze drużyny (decyduje suma zdobytych punktów przez reprezentację szkoły), które wezmą udział w finale turnieju.     
 8. W finale rywalizować będzie 5 najlepszych drużyn reprezentujących 5 szkół.     
 9. Niezależnie od składu zakwalifikowanych do finału drużyn na podstawie wyników testu zostanie wyłonionych również trzech najlepszych uczniów turnieju (decyduje liczba zdobytych punktów indywidualnie).

Warunki udziału i terminarz

 1. III WIELKOPOLSKI  MIĘDZYSZKOLNY  TURNIEJ  GEOGRAFICZNY GLOBTROTER skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.
 2. Warunkiem udziału w turnieju jest zgłoszenie szkoły przez nauczyciela w formie elektronicznej na adres: anna.bobinska@odn.kalisz.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu

ul. Kościuszki 10

 •  Kalisz

z dopiskiem – III WIELKOPOLSKI  MIĘDZYSZKOLNY  TURNIEJ GEOGRAFICZNY GLOBTROTER.

 • Każda szkoła podstawowa może zgłosić tylko jedną reprezentację.
 • Każda reprezentacja musi składać się z trzech uczniów.
 • Zgłoszenie szkoły możliwe będzie do 14 kwietnia 2023 roku.
 • Etap regionalny odbędzie się 26 kwietnia 2023 roku o godz. 9.30 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.
 • Opiekunem drużyny powinien być nauczyciel zatrudniony w reprezentowanej szkole.

Nagrody

 1. Dla zwycięzców turnieju przewidziane są nagrody.
 2. Rodzaj, ilość i zasady przyznawania nagród zostaną określone przed rozpoczęciem etapu regionalnego.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz w siedzibie organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz rozstrzygania kwestii w nim nieujętych na każdym etapie turnieju.
 4. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na spełnienie warunków uczestnictwa w turnieju.
 6. Szczegółowe kwestie dotyczące przebiegu etapu regionalnego, a także wyrażenia zgód na wykorzystanie wizerunku, będą przedmiotem odpowiednich regulacji i oświadczeń składanych na dalszym etapie turnieju.

Klauzule informacyjne

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu oraz do zamieszczenia swoich danych osobowych i wizerunku w środkach społecznego przekazu wymienionych – Załącznik nr 2.
 2. Uczniowie mogą uczestniczyć w Konkursie za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych – Załącznik nr 2 (wzór zgody rodziców bądź opiekunów prawnych).
 3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu.
 4. Skany obu załączników należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną pod podany wyżej adres organizatora.  
 5. Administratorem danych osobowych jest Anna Narewska – Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kościuszki 10, 62-800 Kalisz oraz Jarosław Wujkowski – Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu.