Wojewódzki Konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

Szanowni Państwo,

zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych i klas ósmych szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu na referat z zakresu astronomii i astronautyki oraz Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego, która odbędzie się w marcu 2023 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej w regulaminie.

R E G U L A M I N

 1. Konkurs i seminarium organizuje się w celu popularyzacji astronomii i astronautyki oraz rozbudzania i rozwijania zainteresowania tymi dziedzinami wiedzy.
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół średnich województwa (bez szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.). Dodatkowo możliwy jest udział uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej.
 3. Uczestnicy konkursu piszą referaty na dowolnie przez siebie wybrane tematy z zakresu szeroko rozumianej astronomii lub astronautyki. Tematem referatu powinno być konkretne, wybrane zagadnienie ale nie wyklucza się referatów przeglądowych, podsumowujących osiągnięcia pewnych działów astronomii lub astronautyki. Pożądane są referaty, zawierające wyniki własnych obserwacji, obliczeń czy prac konstrukcyjnych autora, a także programy komputerowe itp.
 4. Dopuszcza się prace mające wielu autorów. Każdy ze współautorów musi spełniać warunki z pkt.2 niniejszego regulaminu.
 5. Uczniowie piszący referaty, mogą korzystać z konsultacji, udzielanych przez osoby zajmujące się na co dzień interesującą ich tematyką.
 6. Pisemna praca powinna mieć objętość od 4 do 10 stron formatu A-4 czyli od 7200 do 18000 znaków (standardowa strona zawiera 30 wierszy po 60 znaków w wierszu czyli 1800 znaków). Prace obszerniejsze będą odrzucane. Każda strona powinna być opatrzona numerem kolejnym i nazwiskiem autora. Na stronie tytułowej należy podać:
  1. imię i nazwisko autora oraz tytuł referatu;
  2. numer telefonu oraz adres e-mail uczestnika (uczestników);
  3. nazwę szkoły wraz z jej adresem, telefon do szkoły, klasę;
  4. imię i nazwisko nauczyciela, z którego pomocy korzystał autor;
  5. spis literatury i innych źródeł informacji z jakich korzystał autor referatu: autor i tytuł książki lub artykułu, rok wydania książki, nazwa czasopisma oraz numer i rocznik; tytuły i inne dane programów komputerowych (np. multimedialnych encyklopedii); dokładne adresy stron www z jakich autor korzystał;
  6. jeżeli do pisemnej pracy dołączony jest program lub prezentacja komputerowa, podać należy minimalne wymagania sprzętowe potrzebne do uruchomienia programu oraz wymienić lub dołączyć oprogramowanie niezbędne do obejrzenia prezentacji.
  1. Pracę należy przesłać elektronicznie jako plik typu „PDF” na adres e-mail: Wojciech.kos@odn.kalisz.pl. W przypadku potrzeby dołączenia plików o dużej objętości można skorzystać z serwisu przesyłania dużych plików ‘wetransfer.com’ i w mejlu dołączyć link do przesyłanych przez ten serwis plików.
  2. E-mail powinien zawierać tytuł: „OMSA – praca na konkurs”.
  3. Potwierdzenie otrzymania pracy konkursowej zostanie wysłane mejlem zwrotnym w ciągu 7 dni. W przypadku braku potwierdzenia o otrzymaniu pracy należy wysłać mejl ponownie lub skontaktować się z koordynatorami ogólnopolskimi: planetarium.grudziadz@gmail.com
  4. Termin nadsyłania prac upływa 24.02.2023.
  5. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Wojewódzką Komisję Konkursową. Komisja wytypuje prace, które będą referowane podczas Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego.
  6. Seminarium wojewódzkie odbędzie się 3.03.2023 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Oprócz uczniów referujących swoje prace, na seminarium zostaną zaproszeni pozostali uczestnicy konkursu. W przypadku ograniczeń pandemicznych konkurs zostanie przeprowadzony zdalnie na platformie MS Teams, o czym uczestnicy zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani.
  7. Referat – wygłaszany podczas seminarium – powinien być przygotowany w oparciu o pozostawiony sobie egzemplarz pracy i nie może trwać dłużej niż 15 minut.
  8. Do dyspozycji referujących będą: projektor multimedialny, komputer, prezenter z laserowym wskaźnikiem, monitor interaktywny. W przypadku innych potrzeb prosimy o zgłoszenie tego przynajmniej tydzień przed wygłoszeniem referatu.
  9. Oceniając referaty, Komisja będzie brać pod uwagę:
   1. wartość merytoryczną pracy pisemnej oraz wygłoszonego referatu,
   2. sposób referowania,
   3. poziom wyjaśnień, udzielanych podczas dyskusji.
   1. Autorzy najlepszych referatów wezmą udział w bezpośrednim Finale – XLIX Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomiczno-Astronautycznym w Grudziądzu, które odbędzie się w dniach 23-25 marca 2023 r. Finał XLIX OMSA odbędzie się w sposób bezpośredni lub jeżeli sytuacja pandemiczna będzie tego wymagała w sposób hybrydowy.
   2. Dodatkowe informacje na temat konkursu i seminarium uzyskać można pod adresem: wojciech.kos@odn.kalisz.pl.