WO/10/01 • Metody coachingowe w pracy z uczniem i grupą

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych klas 4-8, nauczyciele szkół ponadpodstawowych

Tematyka:
Koło życia – zdefiniowanie problemu i kompetencji społecznych ucznia, skalowanie.
Metoda czterech kroków w rozwiązywaniu problemów ucznia.
Metoda Walta Disneya – kreatywne poszukiwanie rozwiązań.
Cel-efekt – operacjonalizacja celu.
Mój Everest – planowanie i motywacja.
Metafora jako sposób na uruchomienie kreatywności.

Cena: 90 zł

Trener: Sylwia Melka

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się