DM/11/01 • Dostosowanie wymagań dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach matematyki

warsztat

Liczba godzin: 4

Adresaci: nauczyciele matematyki (szkoła podstawowa)

Tematyka:
Metody i formy dostosowań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dyskalkulia) – przykłady dobrych praktyk.
Metody i formy pracy z uczniem z dyskalkulią.

Cena: 0 zł

Trener: Maria Patacz

Kierownik szkolenia: Maria Patacz

Zapisz się