Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

W związku z przystąpieniem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu do projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty) zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety diagnozującej potrzeby Państwa w zakresie edukacji zdalnej dostępnej

tutaj

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego przez kadrę PDN i BP nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie otrzymają wsparcie zarówno w zakresie projektowania procesu uczenia się, jak i posługiwania się narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). To wsparcie będzie dotyczyć również kompetencji nauczycieli w zakresie pracy zespołowej, komunikowania się, wymiany doświadczeń, informacji niezbędnych do zapewnienia rozwoju uczniów, w tym uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi, z wykorzystaniem możliwości, jaką daje edukacja zdalna.

Działania podejmowane w tym projekcie adresowane są do pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, a docelowo do nauczycieli ze szkół i przedszkoli (ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i zawodowych).

Szczegółowe informacje o projekcie