XXIX Kaliski Konkurs Informatyczny

 • Post author:

Zapraszamy do udziału w  XXIX edycji Kaliskiego Konkursu Informatycznego. Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Kalisza.

Regulamin XXIX Kaliskiego Konkursu Informatycznego

1. Wstęp.

Kaliski Konkurs Informatyczny (zwany dalej Konkursem) jest organizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Kalisza.

2. Organizacja konkursu.

 • Konkurs jest przeprowadzany w IV Liceum Ogólnokształcącym i w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.
 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
 • Konkurs jest rozstrzygany w dwóch kategoriach:
  • kategoria prac uczniów szkół podstawowych,
  • kategoria prac uczniów szkół ponadpodstawowych.
 • Konkurs ma charakter otwarty. Polega na napisaniu aplikacji przeznaczonej na komputery lub na urządzenia mobilne.
 • Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
  • w pierwszym etapie uczestnicy piszą aplikacje i przesyłają je pod wskazany adres.
  • Komisja Konkursowa spośród przesłanych prac wybiera 15 najlepszych i kwalifikuje je do finału oddzielnie dla każdej kategorii.
 • Prace nadesłane na Konkurs nie mogą być powieleniem prac już wcześniej nagrodzonych lub wyróżnionych oraz nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.
 • Na miesiąc przed upływem terminu nadsyłania prac dyrektorzy IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu powołują Komisję Konkursową.
 • Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

3. Kryteria dotyczące nadsyłanych prac.

 • prace konkursowe należy nadsyłać pocztą, przesyłką poleconą lub osobiście pod adres:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
ul. Wrocławska 182
62-800 Kalisz

w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2021 r. (decyduje data wpływu do ośrodka),

 • w opracowaniu aplikacji może brać udział więcej niż jedna osoba (w przypadku zwycięstwa aplikacji napisanej przez kilka osób nagrodę główną otrzyma zespół),
 • aplikacje muszą być dostarczone w wersji instalacyjnej lub gotowej do uruchomienia,
 • aplikacje przesłane tylko w postaci kodu źródłowego będą oceniane tylko w przypadku możliwości uruchomienia w darmowym środowisku oraz dostarczenia pełnej instrukcji instalacji i uruchomienia tego środowiska,
 • opis instalacji, uruchomienia i działania aplikacji powinien znajdować się w pliku pdf. Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Konkursu powinien być dostarczony w wersji elektronicznej na adres mailowy: kki@odn.kalisz.pl,
 • każda aplikacja musi być kompletna pod względem możliwości uruchomienia i pełnego przetestowania,
 • dla opracowań wymagających do pracy dodatkowych elementów, które nie są instalowane wraz z systemem operacyjnym, należy je również dołączyć wraz z pełnym opisem ich instalacji w wersji wystarczającej do uruchomienia pracy konkursowej i jej pełnego przetestowania. W przypadku systemu operacyjnego Linux należy dołączyć odpowiednią dystrybucję,
 • autorzy prac są zobowiązani do podpisania dostępnego na stronie Konkursu oświadczenia o przygotowaniu aplikacji przy pomocy tylko licencjonowanego oprogramowania i przesłania go wraz z pracą konkursową,
 • prace niespełniające wymienionych wymogów mogą zostać pominięte podczas rozstrzygania Konkursu,
 • prace przesłane na zawirusowanych lub uszkodzonych nośnikach nie będą oceniane!
 • 14 i 15 czerwca 2021 r. – przed rozstrzygnięciem Konkursu – zostaną przeprowadzone rozmowy z autorami programów zakwalifikowanych do finału (można przyjechać ze swoim sprzętem komputerowym). Rozmowy odbędą się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 182. W zależności od sytuacji pandemicznej rozmowy mogą zostać przeprowadzone zdalnie, o czym uczestnicy zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani,
 • uczestnicy konkursu zakwalifikowani do finału zostaną o tym poinformowani pocztą elektroniczną i będą zobligowani do potwierdzenia otrzymania wiadomości i wzięcia udziału w rozmowach w ustalonym terminie,
 • uczestnicy finału zobowiązani są do dostarczenia kompletnych kodów źródłowych swoich programów do wglądu Komisji Konkursowej (tylko na czas rozmowy) w formie umożliwiającej ich sprawdzenie.

4. Kryteria oceny prac (alfabetycznie).

 • czytelność, zrozumiałość i poprawność językowa opisów,
 • niezawodność,
 • proces instalacji programu (jeżeli instalacja jest wymagana),
 • szybkość działania,
 • walory graficzne i dźwiękowe,
 • zaawansowanie programistyczne.

dodatkowe kryteria dla prac zakwalifikowanych do finału:

 • prezentacja programu przez autora.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

 5. Nagrody.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz prezentacja przez autorów nagrodzonych programów odbędzie się 18 czerwca 2021 r. w IV liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu przy ul. Widok 96a. W sytuacji uniemożliwiającej zorganizowanie tej uroczystości nagrody zostaną wysłane pocztą.

Autorzy prac, które zajmą trzy pierwsze miejsca w obu kategoriach otrzymają wartościowe nagrody. Główną nagrodą jest laptop.

Niektóre nienagrodzone prace mogą zostać wyróżnione.

Załączniki

https://umww.pl

http://ko.poznan.pl

https://www.kalisz.pl