Podziękowanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice
Przedstawiciele Samorządów Terytorialnych
województwa wielkopolskiego

Z dniem 15 lipca 2020 roku przestaję pełnić funkcję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, z tego względu pragnę Państwu serdecznie podziękować za wieloletnią współpracę ukierunkowaną na dobro dzieci i młodzieży, podnoszenie jakości edukacji oraz wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Począwszy od 2016 roku okres mojej pracy na stanowisku kuratora obfitował wzmożoną aktywnością związaną z wdrażaniem głębokich zmian dotyczących struktury systemu oświaty, w tym szkolnictwa zawodowego, programów nauczania, sieci szkół i placówek w woj. wielkopolskim, organizacji doskonalenia nauczycieli, wprowadzania zdalnego nauczania. Zmianom tym towarzyszyły często, wynikające z różnicy poglądów, niepokoje i napięcia społeczne, próby wprowadzenia do szkół zajęć i treści edukacyjnych, które budziły zastrzeżenia i sprzeciw wielu rodziców.

Niewątpliwie ten czas wymagał wielkiego zaangażowania i twórczego podejścia do rozwiązywania pojawiających się problemów, zarówno mojego, jak również całego zespołu pracowników Urzędu – ludzi niezwykle profesjonalnych, oddanych, służących pomocą.
W okresie mojej pracy Kuratorium Oświaty dużą wagę przykładało do wspomagania dyrektorów szkół, nauczycieli i samorządowców, organizując wiele konferencji, kongresów, debat, webinariów, narad, realizując projekty międzynarodowe, podejmowaliśmy indywidualne interwencje.

W celu osiągania wysokiej jakości pracy współdziałaliśmy z różnymi ekspertami, pracownikami wyższych uczelni, ośrodków doskonalenia nauczycieli, instytucji państwowych oraz przedstawicielami stowarzyszeń rodziców, samorządów terytorialnych. Podmiotem wprowadzanych zmian zawsze byli dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie szkół i placówek.

Dziękuję wszystkim Państwu za poniesiony trud, postawę otwartości i troski o dobro młodych ludzi. Pomimo że są środowiska szkolne, które budzą niezadowolenie rodziców, ufam, że podążają one drogą samodoskonalenia własnej pracy, pełnienia służby społecznej.

Państwu samorządowcom dziękuję za owocną współpracę szczególnie istotną podczas wprowadzania zmian edukacyjnych, które mogły być zrealizowane przy zachowaniu szacunku i uznaniu kompetencji wszystkich podmiotów – ponad podziałami, w dialogu społecznym i klimacie kultury pracy. Towarzyszyła nam wspólna myśl o dobrej edukacji młodego pokolenia Polaków.

Pewne aspekty rozwoju edukacji są dla nas wszystkich satysfakcjonujące. Wiele wymaga jednak społecznej refleksji i wzmożonej aktywności profesjonalistów – dyrektorów i nauczycieli. Jakkolwiek w sferze rozwoju intelektualnego polscy uczniowie plasują się wysoko na tle innych krajów Europy i świata, to uwidacznia się zróżnicowanie efektów kształcenia w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych pomiędzy uczniami szkół znajdujących się w dużych i mniejszych miejscowościach. Sytuacja wymaga szybkiej interwencji poprzez wspieranie tych szkół przez samorządy lokalne oraz inne wyspecjalizowane instytucje edukacyjne.

Kolejnym obszernym wyzwaniem edukacyjnym, wymagającym przemyśleń i doskonalenia działań, jest wychowanie dzieci i młodzieży, w szczególności wychowanie ku wartościom oraz wychowanie integralne. Społeczność szkolna, odstępując od schematycznego działania wychowawczego, winna stale dokonywać pogłębionej refleksji oraz  wzbogacać poglądy, przekonania w tym obszarze, twórczo poszukiwać rozwiązań skierowanych na indywidualny, integralny rozwój dzieci i młodzieży w sferze osobowej, moralnej, emocjonalnej, kulturowej oraz duchowej.

To przesłanie pozwolę sobie Państwu dedykować w formie seminarium „Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II”, które zorganizowałam 30 czerwca 2020 roku na zakończenie kadencji. Ze względu na ograniczenia sanitarne uczestniczyła w nim niewielka liczba osób. Chciałabym jednak, aby wiedza płynąca z nauki Jana Pawła II trafiła do wielu wychowawców i wyzwoliła ich motywację do twórczych działań, które służyć będą integralnemu rozwojowi każdego dziecka i młodego człowieka.

Życzę Państwu czerpania satysfakcji z pracy dla dzieci i młodzieży.

Wielkopolski Kurator Oświaty
/-/ Elżbieta Leszczyńska