Kurs na instruktora praktycznej nauki zawodu

 • Post author:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu 28 lutego 2020 roku rozpoczyna kurs skierowany do pracowników przedsiębiorstw, którzy chcieliby w swojej firmie (np. w zakładzie fryzjerskim, zakładzie stolarskim, placówce handlowej, zakładzie produkcyjnym) zatrudniać stażystów lub praktykantów. Zapraszamy także inne osoby chętne, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania zawodu.

Nasz zespół trenerów

Agnieszka Ciekalska

 • Okresy rozwojowe człowieka;
 • Stres w edukacji;
 • Konflikt – analiza i zarządzanie konfliktem;
 • Diagnozowanie możliwości i potrzeb osoby uczącej się;
 • Motywowanie osoby uczącej się do nauki.

Anna Piotrowska

 • Przedmiot i zadania metodyki kształcenia zawodowego;
 • Podstawy programowe kształcenia w zawodach;
 • Postawa programowa kształcenia ogólnego – powiązana z kształceniem zawodowym;
 • Zasady nauczania – uczenia się;
 • Cel kształcenia w edukacji;
 • Materiał nauczania a tematyka zajęć edukacyjnych.

Jarosław Wujkowski

 • Wyposażenie technodydaktyczne  – organizacja edukacji zawodowej;
 • Stanowisko pracy jako stanowisko szkoleniowe;
 • Planowanie zadań do wykonania przez osobę uczącą się;
 • Metody i formy pracy w kształceniu praktycznym;
 • Planowanie zajęć praktycznej nauki zawodu i planowania dnia pracy – scenariusze;
 • Instrukcja stanowiskowa;
 • Karta pracy;
 • Ocenianie w realizacji zajęć praktycznej nauki zawodu.

Sylwia Zimoch 

 • Zakres i zadania pedagogiki pracy; 
 • Aktywność zawodowa;
 • Akty prawne regulujące zasady rozwiązywania problemów pedagogicznych – dydaktyka, opieka, wychowanie;
 • Klasyfikacja zawodów;
 • Typy szkół i form;
 • Podstawy prawne organizowania praktycznej nauki zawodu;
 • Kodeks pracy;
 • Instruktor praktycznej nauki zawodu w systemie edukacji: zadania, odpowiedzialność;
 • Zasady postępowania – etyka;
 • Ocenianie wykonanego zadania;
 • Zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i przeciwpożarowych na stanowisku pracy;
 • Program nauczania zawodu;
 • Modyfikacja przykładowego programu nauczania zawodu;
 • Dokumenty szkolne;
 • Symulacja przebiegu przykładowych zajęć praktycznych;
 • Pokaz z objaśnieniem w kształceniu praktycznym.

Czas: 48 godzin

Koszt: 400 zł