Dyżury doradców

 • Post author:

Jednym ze statutowych zadań publicznej placówki doskonalenia nauczycieli jest wspomaganie i koordynowanie pracy nauczycieli doradców metodycznych.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) do zadań nauczyciela – doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno­­­­­­­‑wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel – doradca metodyczny realizuje zadania przez:

 • udzielanie indywidualnych konsultacji;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno­­­­­­­‑wychowawczą nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, 
  o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia. 

Nauczyciel – doradca metodyczny planuje swoje działania stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.

Nauczyciel – doradca metodyczny jest najbliższą osobą, do której nauczyciel zawsze może zwrócić się o pomoc i radę.

Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę publicznej placówki doskonalenia, w której doradca ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem tej placówki, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania doradcy metodycznego są realizowane przez nauczyciela w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zawieranej na okres, na który zostały mu powierzone zadania doradcy metodycznego.

Kierownik Pracowni Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia

Sylwia Melka
e-mail: sylwia.melka@odn.kalisz.pl
telefon: 887 081 852

Doradcy Metodyczni

Pokój 25 • tel. 887 081 835

Imię i nazwiskoDyżur
Joanna Dembowa 
edukacja wczesnoszkolna
Szkoła Podstawowa nr 16 w Kaliszu 
ul. Fabryczna 13-15 
62-800 Kalisz  
tel. 62 757 28 98
joanna.dembowa@odn.kalisz.pl 
ODN Kalisz – poniedziałek 14.30-17.30
Hieronim Duczmal
 język polski
Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym
Wysocko Małe,
ul. Kościelna 22
63-421 Przygodzice
tel. 62 592 69 77
hieronim.duczmal@odn.kalisz.pl 
ODN Kalisz – poniedziałek 11.00-14.00
dr Rafał Jakubowski 
fizyka
Szkoła Podstawowa w Gorzycach Wielkich
ul. Szkolna 31
63-410 Ostrów Wielkopolski  
tel. 62 734 74 18
rafal.jakubowski@odn.kalisz.pl 
ODN Kalisz – poniedziałek 12.00-15.00 
Tomasz Kosiński 
wychowanie fizyczne
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie 
ul. T. Kościuszki 31
63-200 Jarocin tel. 62 747 23 73
tomasz.kosinski@odn.kalisz.pl 
ODN Kalisz – poniedziałek: 12.00-15.00
Małgorzata Kraszkiewicz 
edukacja wczesnoszkolna
Szkoła Podstawowa w Mycielinie
Mycielin 42a, 62-831
wtorek 11.20-12.20
tel. 62 761 31 25
malgorzata.kraszkiewicz@odn.kalisz.pl
Joanna Kubisiak
język angielski
Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu
ul. Podmiejska 9A
62-800 Kalisz
tel. 62 753 11 32
joanna.kubisiak@odn.kalisz.pl
ODN Kalisz – poniedziałek 12.00-15.00
dr Maciej Michalski 
język polski
Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu
ul. Podmiejska 9A
62-800 Kalisz
tel. 62 753 11 32
maciej.michalski@odn.kalisz.pl   
ODN Kalisz – poniedziałek 13.00-16.00
dr s. Natalia Musidlak 
religia
Klasztor
ul. Grodzka 9
62-800 Kalisz
tel. 62 767 63 01
natalia.musidlak@odn.kalisz.pl 
ODN Kalisz: poniedziałek 13.00-16.00
Maria Patacz 
matematyka
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Niedźwiedź 18
63-500 Ostrzeszów
tel. 62 732 06 52
maria.patacz@odn.kalisz.pl
ODN Kalisz: poniedziałek 11.00-14.00
Monika Płonka
biblioteki szkolne
Szkoła Podstawowa nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Krotoszyńska 171    
telefon 62 735 60 91
monika.plonka@odn.kalisz.pl 
ODN Kalisz: poniedziałek 14.00-17.00
Jolanta Podziemska
matematyka
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
ul. Mickiewicza 11
63-700 Krotoszyn
tel. 62 725 32 75
jolanta.podziemska@odn.kalisz.pl 
ODN Kalisz poniedziałek  12.00-15.00
mgr Beata Włoch 
wychowanie przedszkolne
Zespół Szkół  nr 5 
ul. Waryńskiego 5
63-200 Jarocin
tel. 62 747 32 19
beata.wloch@odn.kalisz.pl