Nabór uzupełniający na stanowisko nauczycieli – doradców metodycznych

  • Post author:

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury uzupełniającej wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych dla przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia i WOS, wychowanie fizyczne, informatyka, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, świetlica i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształcenie integracyjne i specjalne oraz kształcenie zawodowe.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 25 października 2019 r. 
    (liczy się data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu);
  • miejsce składania dokumentów: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul.Kościuszki 93, 61-716 Poznań
  • dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego. ………………………” (proszę wskazać przedmiot).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 670 40 85, email: wre@ko.poznan.pl.
Lub pod poniższym odnośnikiem:

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2019/10/ogloszenie-o-wszczeciu-procedury-uzupelniajacej-wylaniania-kandydatow-na-stanowiska-nauczycieli-doradcow-metodycznych/