XXVII Kaliski Konkurs Informatyczny

 • Post author:

Zapraszamy do udziału w  XXVII edycji Kaliskiego Konkursu Informatycznego.

Regulamin XXVII Kaliskiego Konkursu Informatycznego

1. Wstęp.

Kaliski Konkurs Informatyczny (zwany dalej Konkursem) jest organizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Kalisza.

2. Organizacja konkursu.

 • Konkurs jest przeprowadzany w IV Liceum Ogólnokształcącym i w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.
 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 • Konkurs jest rozstrzygany w dwóch kategoriach:
  • kategoria prac uczniów szkół podstawowych, szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi i gimnazjów,
  • kategoria prac uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 • Konkurs ma charakter otwarty. Polega na napisaniu aplikacji przeznaczonej na komputery pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub Linux albo na urządzenia mobilne pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Android lub Windows Phone.
 • Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
  • w pierwszym etapie uczestnicy piszą programy komputerowe i przesyłają je pod wskazany adres.
  • Komisja Konkursowa spośród przesłanych prac wybiera 15 najlepszych i kwalifikuje je do finału oddzielnie dla każdej kategorii.
 • Prace nadesłane na Konkurs nie mogą być powieleniem prac już wcześniej nagrodzonych lub wyróżnionych oraz nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.
 • Na miesiąc przed upływem terminu nadsyłania prac dyrektorzy IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu powołują Komisję Konkursową.
 • Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

3. Kryteria dotyczące nadsyłanych prac.

 • prace konkursowe należy nadsyłać pocztą, przesyłką poleconą lub osobiście pod adres:

IV Liceum Ogólnokształcące
ul. Widok 96a
62-800 Kalisz

w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do liceum),

 • w opracowaniu aplikacji może brać udział więcej niż jedna osoba (w przypadku zwycięstwa aplikacji napisanej przez kilka osób nagrodę główną otrzyma zespół),
 • aplikacje muszą być dostarczone w wersji instalacyjnej lub gotowej do uruchomienia,
 • aplikacje przesłane tylko w postaci kodu źródłowego będą oceniane tylko w przypadku możliwości uruchomienia w darmowym środowisku oraz dostarczenia pełnej instrukcji instalacji lub uruchomienia tego środowiska,
 • opis instalacji, uruchomienia i aplikacji powinien znajdować się w pliku pdf. Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Konkursu powinien być dostarczony w wersji elektronicznej na adres mailowy: kki@odn.kalisz.pl,
 • każda aplikacja musi być kompletna pod względem możliwości uruchomienia i pełnego przetestowania,
 • dla opracowań wymagających do pracy dodatkowych elementów, które nie są instalowane wraz z systemem operacyjnym, należy je również dołączyć wraz z pełnym opisem ich instalacji w wersji wystarczającej do uruchomienia pracy konkursowej i jej pełnego przetestowania. W przypadku systemu operacyjnego Linux należy dołączyć odpowiednią dystrybucję,
 • autorzy prac są zobowiązani do podpisania dostępnego na stronie Konkursu oświadczenia o przygotowaniu aplikacji przy pomocy tylko licencjonowanego oprogramowania i przesłania go wraz z pracą konkursową,
 • prace niespełniające wymienionych wymogów mogą zostać pominięte podczas rozstrzygania Konkursu,
 • prace przesłane na zawirusowanych lub uszkodzonych nośnikach nie będą oceniane!
 • 20 i 21 maja 2019 r. – przed rozstrzygnięciem Konkursu – zostaną przeprowadzone rozmowy z autorami programów zakwalifikowanych do finału (można przyjechać ze swoim sprzętem komputerowym). Rozmowy odbędą się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu przy ul. Wrocławskie 182,
 • uczestnicy konkursu zakwalifikowani do finału zostaną o tym poinformowani pocztą elektroniczną i będą zobligowani do potwierdzenia otrzymania wiadomości i przybycia na rozmowy w ustalonym terminie,
 • uczestnicy finału zobowiązani są do dostarczenia kompletnych kodów źródłowych swoich programów do wglądu Komisji Konkursowej (tylko na czas rozmowy) w formie umożliwiającej ich sprawdzenie.

4. Kryteria oceny prac (alfabetycznie).

 • czytelność, zrozumiałość i poprawność językowa opisów,
 • niezawodność,
 • proces instalacji programu (jeżeli instalacja jest wymagana),
 • szybkość działania,
 • walory graficzne i dźwiękowe,
 • zaawansowanie programistyczne.

dodatkowe kryteria dla prac zakwalifikowanych do finału:

 • prezentacja programu przez autora.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

 5. Nagrody.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz prezentacja przez autorów nagrodzonych programów odbędzie się w czerwcu 2019 r. w IV liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu.

Autorzy prac, które zajmą trzy pierwsze miejsca w obu kategoriach otrzymają wartościowe nagrody.

Niektóre nienagrodzone prace mogą zostać wyróżnione.

Załączniki