I ETAP XI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O REGIONIE „MOJA WIELKOPOLSKA”

  • Post author:

ORGANIZATOR

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu.

CEL KONKURSU

Propagowanie wśród młodzieży województwa wielkopolskiego wiedzy na temat historii, kultury oraz środowiska przyrodniczego Wielkopolski. Pobudzanie zainteresowania „małą ojczyzną”.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Zewzględu na charakter i sposób przeprowadzenia konkursu oraz możliwości organizacyjne z konkursu wyłączone są szkoły dla dorosłych oraz specjalne.

W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z jednej szkoły wyłonione w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych, które szkoła ma obowiązek przeprowadzić w wybranej przez siebie formie (test, referat,odpowiedź ustna, etc.) dla grupy minimum 30 osób.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– nazwę i adres szkoły,
– imię, nazwisko, klasę uczestnika/ów wyłonionego/nych na drodze eliminacji wewnątrzszkolnych,
– imię, nazwisko, numer telefonu nauczyciela/opiekuna,
– adres e-mail nauczyciela lub szkoły, na który będą przesyłane informacje dotyczące przebiegu
konkursu,
– informację o charakterze eliminacji wewnątrzszkolnych (test, referat, odpowiedź ustna, etc.) oraz liczbie osób biorących w nich udział.
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku
Wzór karty zgłoszenia oraz oświadczeń stanowi załącznik do regulaminu.
Zgłoszenie należy nadsyłać mailem na adres: k.sierpowska@zpkww.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiegoul. Kościuszki 95 61-716 Poznań
Z dopiskiem: „MOJA WIELKOPOLSKA”

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa we wtorek 15 stycznia 2019 roku.

Załączniki

Regulamin, zgłoszenie, oświdczenia