Kaliska Przygoda z Odpadami, konkurs plastyczny „Segreguję, więc nie palę”

 • Post author:

UWAGA! Zmiana terminu składania sprawozdań: 4.05.2018 (piątek), do godziny 14.00.
(W dniach 30.04.2018 i 2.05.2018 Ośrodek będzie zamknięty)

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół i przedszkoli z terenu działalności Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”: Miasta Kalisz i Turek, Gminy: Blizanów, Ceków Kolonia, Gołuchów, Goszczanów, Mycielin, Lisków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Brzeziny, Kawęczyn, Malanów, Wróblew, Szczytniki, Gmina i Miasto Warta, Gmina i Miasto Dobra, Gmina i Miasto Tuliszków, Gmina i Miasto Opatówek, Gmina i Miasto Stawiszyn, Gmina i Miasto Sieradz.

Regulamin konkursu plastycznego XIV Kaliskiej Przygody z Odpadami „Segreguję, więc nie palę”

1. Organizatorzy:

 •  Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
 •  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

2. Cele konkursu:
edukacja w zakresie szkodliwości spalania śmieci w paleniskach domowych,

 •  wskazanie prawidłowych form selektywnej zbiórki odpadów,
 •  kształcenie nawyku segregacji odpadów,
 •  promowanie właściwego postępowania z odpadami,
 •  zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej,
 •  propagowanie idei proekologicznego stylu życia.

3. Zasady konkurs:
w konkursie mogą brać udział przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja z obszaru działania Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,

 •  zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej – komiksu zgodnego z celem konkursu,
 •  pracę należy wykonać na papierze w formacie poziomym A3 – 297cm x 420 cm, w dowolnej technice (można wykorzystać grafikę komputerową – praca powinna być jednak dostarczona w formie wydruku),
 •  komiks powinien zawierać minimum 6 obrazków,
 •  organizatorzy zachęcają do wykorzystania postaci Łosia Czystosia – maskotki Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, w pracy nie można wykorzystywać postaci z innych komiksów, bajek itp.,
 •  jeden uczestnik może zgłosić nie więcej niż 1 pracę, szkoła, przedszkole maksymalnie może zgłosić 2 prace w każdej grupie wiekowej,
 •  prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej,
 •  prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatorów w następujących grupach wiekowych:
  •  grupa I – przedszkola,
  •  grupa II – uczniowie szkoły podstawowej (klasy I – III),
  •  grupa III – uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV – VI),
  •  grupa IV – uczniowie szkoły podstawowej klas VII i klasgimnazjalnych,
 •  na odwrocie praca musi zawierać następujące dane:
  •  imię i nazwisko autora,
  •  numer grupy wiekowej,
  •  nazwa, adres placówki, szkoły do której uczęszcza autor,
  •  imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna,
  •  adres mailowy nauczyciela, opiekuna lub szkoły.
 •  warunkiem koniecznym do uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie organizatorom oświadczenia/zgody (załącznik nr 1).

4. Terminy:
prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 13 kwietnia 2018 roku (nie decyduje data stempla pocztowego),
prace dostarczone po wyżej wymienionym terminie nie wezmą udziału w konkursie, na adres:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu ul. Wrocławska 182
62-800 Kalisz
pokój 41

 •  lista nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie www.odn.kalisz.pl,
 •  wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa odbędzie się podczaspodsumowania XIV Kaliskiej Przygody z Odpadami.

5. Postanowienia końcowe:

 • dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów,
 •  regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu,
 •  organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania i publikowania prac do promocji konkursu,
 •  wysłanie prac przez szkołę oznacza akceptację niniejszego regulaminu,
 •  wszelkie zapytania dotyczące konkursu proszę kierowaćdo p. Ewy Kowalczyk-Wiśniewskiej (telefon 605-838-005, e-mail: ewa.kowalczyk-wisniewska@odn.kalisz.pl ) lub p. Małgorzaty Kraszkiewicz (telefon:502-614-124, e-mail:mada135@wp.pl).

Do pobrania:

Załącznik nr 1: Regulamin konkursu wraz z oświadczeniem