Efektywna edukacja i wychowanie w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i w Zakładach Poprawczych

  • Post author:

Szanowni Państwo, 

Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele i wychowawcy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz nauczyciele szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych województwa wielkopolskiego.

 Cele ogólne szkolenia : 

  • uzyskanie przez słuchaczy wiedzy z zakresu warsztatu pracy pedagoga resocjalizacyjnego, wychowawcy, 
  • przekazanie słuchaczom wiedzy, jak identyfikować i samodzielnie rozwiązywać problemy resocjalizacyjne (zwłaszcza tzw. sytuacje trudne, „oporujące”),
  • nabycie przez słuchaczy umiejętności oceniania skuteczności sposobów oddziaływań (metod, technik i środków) na jednostkę zdemoralizowaną, wykolejoną przestępczo i niedostosowaną społecznie.

 Cele szczegółowe szkolenia : 

  • przedstawienie problematyki budowania relacji wychowawca – wychowanek, i jej znaczenia dla skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych,
  • omówienie zasad, zaleceń i dyrektyw motywowania wychowanków do przyjęcia oferty resocjalizacyjnej i aktywnego uczestnictwa w procesie korekcyjno – naprawczym,
  • przedstawienie sposobów radzenia sobie z postawami buntowniczo – oporującymi,
  • prezentacja praktycznych sposobów posługiwania się środkami przekazu informacji we wszystkich działaniach podejmowanych w placówce na rzecz wspomagania nieletnich.

Forma szkolenia:

Wykład – 2 godz.

Warsztaty – 2 godz.

Liczba godzin: 4 godziny zegarowe

Miejsca i terminy szkoleń:

Kalisz

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
III. 14.05.2018 r. 10.00 – 14.30 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu,  ul. Wrocławska 182
IV. 14.05.2018 r. 10.00 – 14.30 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu,  ul. Wrocławska 182

 

Zgłoszenie na szkolenie na stronie: www.cdn.pila.pl

Informacji udzielają:

Jolanta Midor , e-mail: j.midor@cdn.pila.pl,  tel. 67 352 70 11, tel. kom. 668 296 923

Irena Denisoff, e-mail: i.denisoff@cdn.pila.pl,  tel. 67 352 70 20, w sprawach związanych z rejestracją na szkolenie

Alina Buczak, e-mail: a.buczak@cdn.pila.pl,  tel.: 67 352 70 20.

Serdecznie zapraszamy