CERTYFIKOWANE SZKOLENIE DLA MEDIATORÓW SZKOLNYCH I OŚWIATOWYCH ORAZ EDUKATORÓW MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ

 • Post author:

Ruszyła rekrutacja na certyfikowane Szkolenie dla mediatorów szkolnych i oświatowych oraz edukatorów mediacji rówieśniczej (40 godzin zegarowych) organizowane przez Polskie Centrum Mediacji w Gdańsku i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na które serdecznie zapraszamy.

Cel szkolenia:

 • przygotowanie uczestników do pełnienia roli  opiekuna mediatorów rówieśniczych  w placówkach oświatowych i prowadzenie mediacji szkolnych poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007r.

Adresaci szkolenia:

 • nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, psycholodzy, pedagodzy.

Terminy szkolenia (5 dni):

 • 17.04.2018 godz. 15.00-19.00
 • 23, 24, 25.04.2018 godz. 8.30 – 17.30
 • 23.05.2018 godz. 9.00-14.00

Program szkolenia:

 1. Diagnoza sytuacji konfliktowych i wiedzy na temat mediacji w szkole/placówce.
 2. Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego.
 3. Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych.
 4. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:
  – teoria konfliktu,
  – procedury rozstrzygania i rozwiązywania konfliktów (sąd, arbitaż, negocjacje, mediacje, facylitacje),
  – techniki komunikacji, negocjacji i mediacji.
 5. Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji:
  – zasady i procedury mediacji,
  – komunikacja w mediacji,
  – symulacje mediacji,
 6. Procedury prowadzenia mediacji w sprawach rówieśniczych, szkolnych i oświatowych:
  – specyfikacja mediacji,
  – funkcja, rola i obszary działań mediatora,
  – udział i rola rodziców/opiekunów prawnych w mediacji,
  – standardy wprowadzania i prowadzenia mediacji w szkole.
 7. Specjalistyczne warsztaty kształtujące umiejętności mediacyjne.
 8. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych w szkole.

Prowadzący: doświadczeni trenerzy z zakresu programu szkolenia:

Miejsce szkolenia: ODN Kalisz

Koszt: 600 zł (cena szkolenia obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat, serwis kawowy i obiad w dniach 23-25.04.2018)

Korzyści:
Oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia, uprawniający do bycia opiekunem mediatorów rówieśniczych w placówkach oświatowych i  prowadzenia mediacji szkolnych.

Rekrutacja:

Kliknij aby zarejestrować się na szkolenie przez platformę ISOS.