I Konkurs Wiedzy dla Uczniów Technikum „Matematyka dla zawodowca”

 • Post author:

Zapraszamy uczniów techników czteroletnich (1-4 klasy) do udziału w I Konkursie Wiedzy dla Uczniów Technikum „Matematyka dla zawodowca”. Celem
konkursu jest przybliżenie zagadnień związanych z matematyką dla uczniów przygotowujących się do zawodu.

REGULAMIN

I Konkurs Wiedzy dla Uczniów Technikum

„Matematyka dla zawodowca”

Organizator

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Cele konkursu

 • Przybliżenie zagadnień związanych z matematyką dla uczniów przygotowujących się do zawodu,
 • Podnoszenie umiejętności matematycznych.

Zasady konkursu matematycznego dla uczniów techników zawodowych

 • Zadanie konkursowe polega na rozwiązaniu  11 zdań otwartych w czasie 120 minut.
 • Treść zadań dotyczy obliczania powierzchni, objętości, mas, długości (załączniki nr 3-5).
 • Uczniowie będą mogli korzystać  z tablic matematycznych.
 • Prace oceni Komisja Konkursowa.
 • Ocena prac następuje w dniu konkursu i podana jest do publicznej wiadomości.
 • Informacje na temat wyników konkursu mogą być umieszczone w mediach i Internecie.

Warunki uczestnictwa

 • Uczestnikami mogą być tylko uczniowie techników czteroletnich (1-4 klasy).
 • Każda szkoła wyznacza opiekuna, który jest odpowiedzialny za wyznaczenie jednego ucznia z każdego zawodu technikum w szkole.
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 1, str. 1). 
 • Uczniowie pełnoletni wypełniają zgodę (załącznik nr 1, str. 2).
 • Opiekun zgłasza uczestników konkursu ze swojej szkoły w wyznaczonym terminie (załącznik nr 2) pocztą elektroniczną: ulawierucka@wp.pl  i przesyła na adres ODN-u wypełnione zgłoszenie oraz zgody rodziców/ opiekunów lub zgodę pełnoletniego ucznia.
 • Po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 • Trzy osoby z najlepszymi wynikami otrzymają nagrody, a  pozostali  uczniowie dyplomy.
 • Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu i go akceptują.

Terminarz

 • Nadsyłanie zgłoszeń do konkursu do 26 marca 2018 roku do godziny 15.00 na karcie zgłoszeniowej na adres : ulawierucka@wp.pl

Obowiązuje tylko taka forma zgłaszania uczestników przez opiekuna z danej szkoły.

 • Informacja telefoniczna: doradca metodyczny; Urszula Wierucka tel. 697957096.
 • Termin konkursu: 16 kwietnia 2018 roku godzina 10.00,  sala: aula ODN Kalisz.

W celach organizacyjnych pierwsze 15 minut przeznaczone jest na sprawy organizacyjne.

Adres

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Wrocławska 182

62-800 Kalisz

z dopiskiem – I Konkurs Wiedzy dla Uczniów Technikum „Matematyka dla zawodowca”

Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu.

Załączniki do pobrania:

Regulamin I-go konkursu dla uczniów technikum Matematyka dla Zawodowca
Załącznik 1 – zgoda na udział dziecka
Załącznik 2 – lista zgłaszanych uczestników
Załącznik 3 – jednostki
Załącznik 4 – cd. jednostki
Załącznik 5 – przykładowe zadania