Informacja o Konferencji „Mediacja w szkole jako sposób rozwiązywania konfliktów i interwencja w trudnych sytuacjach wychowawczych” (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, 17 października 2015)

  • Post author:

W konferencji udział wzięli nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni z terenu południowej Wielkopolski. Prelegentami byli Jan Bartczak – dyrektor ODN Kalisz, Anna Gmurowska – certyfikowany mediator, funkcjonariusz Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Agnieszka Ciekalska – konsultanta ds. wychowania i profilaktyki w ODN Kalisz, pedagog i socjoterapeuta, Sylwia Melka – konsultant ODN i pedagog szkolny.

Głównymi założeniami wydarzenia była popularyzacja idei mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów oraz pokazanie, że mediacja może być narzędziem do poszerzania sfery poznawczej ucznia.

Spotkanie otworzył Jan Bartczak i Agnieszka Ciekalska. Po powitaniu przybyłych gości głos zabrał zastępca Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, kpt. Marcin Strzelec, wyrażając zadowolenie z zorganizowania konferencji i współpracy ośrodków. Następnie został odczytany list pani Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej, która wskazała zalety korzystania z mediacji w życiu codziennym i zawodowym.
Część oficjalną zakończył Jan Bartczak, prezentując wykład „Mądrej głowie dość dwie słowie” na temat roli układu nerwowego i emocji w życiu codziennym.

Pierwsza część spotkania miała na celu zapoznanie uczestników konferencji z ideą mediacji jako metody rozwiązywania sporów. Prelegentem tej części była Anna Gmurowska, której wystąpienie dotyczyło problematyki konfliktu – jego etapów, przyczyn, rodzajów, ogólnych zasad mediacji oraz roli mediatora. Zwróciła uwagę także na korzyści płynące z mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów na przykładzie swojej pracy mediatora, wskazując zalety metody, tj. oszczędność czasu, kosztów, przywracanie komunikacji i relacji między stronami konfliktu.

Druga część konferencji składała się z panelu warsztatowego, którego celem były symulacje mediacji z uwzględnieniem specyfiki rozwiązywania konfliktów w szkole:

Grupa A:
Droga od konfliktu do porozumienia – warsztat prowadzony przez Annę Gmurowską. Uczestnicy uczyli się rozpoznawać konflikty, diagnozować je i prowadzić mediację.
Grupa B:
Zastosowanie mediacji w profilaktyce przemocy i promocji współdziałania – warsztat prowadzony przez Agnieszkę Ciekalską. Uczestnicy doświadczyli, że mediacja może być wykorzystana nie tylko jako sposób rozwiązywania konfliktów techniką „bez porażek”, ale także jako narzędzie uczące komunikacji i możliwości przeuczenia zachowań agresywnych na zachowania pożądane.
Grupa C:
Mediacja rówieśnicza – alternatywna metoda wychowawcza – warsztat prowadzony przez Sylwię Melka. Uczestnicy omawiali kwestie mediacji szkolnych i rówieśniczych oraz opracowywali opcjonalny program wprowadzenia systemu mediacyjnego do szkół.

Konferencje zakończył panel, w czasie którego uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi wrażeniami, doświadczeniami i wątpliwościami, przykładami dobrej praktyki.
Kolejna konferencja zaplanowana jest na następny rok, a uczestnicy wyrazili chęć doszkalania się w tej dziedzinie.