Formy doskonalenia

  • Post author:

Kursy kwalifikacyjne – KK

Symbol ZS/01/01 Przywództwo, praca zespołowa, role w zespole, myślenie w kategoriach możliwości
Symbol ZS/02/01 Prawo oświatowe w szkole/placówce – nowości, zmiany, komentarze
Symbol ZS/03/01 Zarządzanie sobą i swoim zespołem w czasie
Symbol ZS/04/01 Kompetencje mediacyjne dyrektora szkoły
Symbol ZS/05/01 Wizerunek szkoły/placówki – poprawność językowa i typograficzna
Symbol ZS/06/01 Planowanie i przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej oraz wykorzystanie jej wyników w pracy szkoły z ukierunkowaniem na jakość
Symbol ZS/07/01 Jak wykorzystać wnioski z analiz sprawdzianu szóstoklasisty do projektowania procesu dydaktycznego
Symbol ZS/08/01 Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
Symbol ZS/09/01 Zmiany w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły/placówki
Symbol ZS/10/01 Dziennik elektroniczny w pracy szkoły
Symbol ZS/11/01 Zadania dyrektora w awansie zawodowym nauczyciela
Symbol ZS/12/01 System emerytalny nauczycieli
Symbol ZS/13/01 Kontrola zarządcza w szkole i placówce oświatowej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – PP

Symbol PP/01/01 Kompleksowa diagnoza pedagogiczna dziecka/ucznia
Symbol PP/02/01 Konstruowanie programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III z trudnościami w nauce czytania i pisania
Symbol PP/03/01 Analiza rozwoju dziecka na podstawie rysunku
Symbol PP/04/01 Analiza opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce
Symbol PP/05/01 Dysleksja rozwojowa – praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Symbol PP/06/01 Autyzm – objawy, rodzaje i metody terapii
Symbol PP/07/01 Jak pomagać uczniom radzić sobie ze stanami emocjonalnymi, które przeszkadzają im w dobrym zachowaniu i nauce?
Symbol PP/08/01 Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod komunikacji – AAC
Symbol PP/09/01 Action Learning – metoda zespołowego rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
Symbol PP/10/01 Mediacja w szkole jako forma rozwiązywania konfliktów
Symbol PP/11/01 Gry psychologiczne.
Symbol PP/12/01 Nie bój się konfliktów – konflikt jako szansa na zmianę
Symbol PP/13/01 Zachowania agresywne wśród uczniów – praca z uczniem agresywnym metodą Treningu Kontroli Złości
Symbol PP/14/01 Trening Umiejętności Prospołecznych jako program pracy z uczniem mającym trudności społeczne i emocjonalne
Symbol PP/15/01 Poszerzanie sfery poznawczej ucznia – Trening Wnioskowania Moralnego
Symbol PP/16/01 Wychowanie i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej
Symbol PP/17/01 Terapia osób z głęboką niepełnosprawnością
Symbol PP/18/01 ADHD i nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci – przyczyny, rozpoznawanie, metody postepowania nauczycieli
Symbol PP/19/01 Granice w życiu nastolatków – szansa czy konieczność
Symbol PP/20/01 Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?
Symbol PP/21/01 Motywowanie uczniów do nauki.
Symbol PP/22/01 „Skrzynka z narzędziami”, czyli różne sposoby na trudne zachowania dziecka
Symbol PP/23/01 Depresja u dzieci i młodzieży – problem ucznia, problem rodziny, problem szkoły
Symbol PP/24/01 Funkcjonowanie ucznia w zespole rówieśniczym – metody diagnozy

wychowanie i opieka w szkole/placówce – WO

Symbol WO/01/01 Niezbędnik wychowawcy klasy
Symbol WO/02/01 Lekcje wychowawcze – sposób na idealną klasę
Symbol WO/03/01 Budowanie relacji w klasie – wykorzystanie elementów dramy
Symbol WO/04/01 Metody pracy z dziećmi w zależności od osobowości
Symbol WO/05/01 Świetlica szkolna – od diagnozy potrzeb do metod pracy z uczniem
Symbol WO/06/01 Drama jako narzędzie do pracy w profilaktyce agresji i przemocy w szkole
Symbol WO/07/01 Metoda interwencji wychowawczej w pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania
Symbol WO/08/01 Szkoła bez granic – kompetencje międzykulturowe w szkole
Symbol WO/09/01 Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w szkole inwestycją w przyszłość
Symbol WO/10/01 Jak skutecznie ochronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami świata wirtualnego i cyberprzemocą

Metodyka przedmiotowa – MP

Symbol MP/01/01 Mapy pamięci w procesie uczenia się małego dziecka
Symbol MP/02/01 Matematyka już w przedszkolu – zabawy rozwijające zdolności matematyczne dzieci.
Symbol MP/03/01 Zabawy twórcze dla małych i dużych przedszkolaków – część 1
Symbol MP/04/01 Zabawy twórcze dla małych i dużych przedszkolaków – część 2
Symbol MP/05/01 Tańce i zabawy ludowe dla najmłodszych
Symbol MP/06/01 Gry i zabawy muzyczne
Symbol MP/07/01 Bajki i opowieści ruchowo-muzyczne
Symbol MP/08/01 Formy wypowiedzi pisemnej w klasach I-III szkoły podstawowej
Symbol MP/09/01 Praca z sześcioletnim uczniem w szkole
Symbol MP/10/01 Grafika nie jest trudna – proste techniki graficzne w twórczości plastycznej
Symbol MP/11/01 Planowanie oraz realizacja zajęć komputerowych w klasach I-III szkoły podstawowej
Symbol MP/12/01 Sposoby aktywizowania dzieci na zajęciach matematycznych w klasach I-III z wykorzystaniem elementów metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
Symbol MP/13/01 Niezbędnik nauczyciela przyrody, czyli sposób na ciekawą lekcję przyrody
Symbol MP/14/01 Sposoby osiągania celów matematycznych kształcenia matematycznego w szkole podstawowej
Symbol MP/15/01 Rozwijanie matematycznych umiejętności ogólnych w gimnazjum
Symbol MP/16/01 Rozumowanie i argumentacja na lekcjach matematyki w gimnazjum
Symbol MP/17/01 Czy lekcje matematyki mogą być ciekawe dla uczniów?
Symbol MP/18/01 Wykorzystanie programu GeoGebra w pracy nauczyciela matematyki – część 1
Symbol MP/19/01 Wykorzystanie programu GeoGebra w pracy nauczyciela matematyki – część 2
Symbol MP/20/01 Czytelnictwo dzieci i młodzieży
Symbol MP/21/01 Jak skutecznie uczyć składni i interpunkcji?
Symbol MP/22/01 Metodyka recytacji
Symbol MP/23/01 Twórczość literacka dzieci i młodzieży – perspektywy dydaktyczne
Symbol MP/24/01 Między schematyzmem a oryginalnością w edukacji polonistycznej
Symbol MP/25/01 Typografia w pracy nauczyciela
Symbol MP/26/01 Aktywnie i efektywnie na lekcjach języka polskiego
Symbol MP/27/01 „Pusta kartka” – metody pracy z uczniami mającymi trudności w pisaniu wypracowań.
Symbol MP/28/01 „Korrida” – metody klasyfikowania błędów w kontekście świadomości językowej uczniów
Symbol MP/29/01 Formy wypowiedzi pisemnej w klasach IV-VI szkoły podstawowej
Symbol MP/30/01 Formy wypowiedzi pisemnej w gimnazjum
Symbol MP/31/01 Formy wypowiedzi pisemnej w szkole ponadgimnazjalnej
Symbol MP/32/01 Konteksty interpretacyjne na lekcjach języka polskiego w gimnazjum
Symbol MP/33/01 Konteksty interpretacyjne na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej
Symbol MP/34/01 „Mała ojczyzna – duże wyzwanie”.
Symbol MP/35/01 „Dziadek, babcia i prababcia” .
Symbol MP/36/01 „Nie tylko o Asnyku i Konopnickiej”.
Symbol MP/37/01 Holokaust – ofiary, sprawcy i bierni świadkowie.
Symbol MP/38/01 Metody i techniki nauczania-uczenia się wspierające przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z historii
Symbol MP/39/01 Zjawisko mitologizacji historii a szkolne programy nauczania
Symbol MP/40/01 Zmiany w organizacji polskich sił zbrojnych oraz ich wpływ na sytuacje kryzysowe i na wypadek wojny
Symbol MP/41/01 Wychowanie komunikacyjne w szkole
Symbol MP/42/01 Łacina w medycynie i przedmiotach przyrodniczych
Symbol MP/43/01 Wokół tekstów i wartości – korelacja treści nauczania języka polskiego i religii
Symbol MP/44/01 Wykorzystanie sztuki w nauczaniu religii
Symbol MP/45/01 Sakramenty święte – metody pracy na lekcji religii
Symbol MP/46/01 Metody aktywizujące na lekcjach języka niemieckiego.
Symbol MP/47/01 Założenia metodyczne i ocenianie zajęć komputerowych i informatyki, oraz ocenianie uczniów
Symbol MP/48/01 Metodyka na lekcjach wychowania fizycznego w świetle realizacji podstawy programowej
Symbol MP/49/01 Jak napisać własny program nauczania z wychowania fizycznego
Symbol MP/50/01 Nowoczesna gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej
Symbol MP/51/01 Poradnictwo indywidualne i grupowe w pracy szkolnego doradcy zawodowego
Symbol MP/52/01 Rozwój społeczno-zawodowy ucznia w liceum
Symbol MP/53/03 Jak uczyć nowocześnie w szkole zawodowej?
Symbol MP/54/01 Program nauczania dla zawodów – opracowanie, realizacja i ewaluacja
Symbol MP/55/01 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole kształcącej w zawodzie
Symbol MP/56/01 Wykorzystanie metody projektu w realizacji podstawy programowej na przykładzie dziedzictwa kulturowego Kalisza i regionu

Wspomaganie pracy nauczyciela – WN

Symbol WN/01/01 Głos jako narzędzie ekspresji
Symbol WN/02/01 W świecie teatru: zabawa – praca – spektakl
Symbol WN/03/01 Teatr lalkowy w szkole – od scenariusza do spektaklu
Symbol WN/04/01 Origami dla każdego
Symbol WN/05/01 Decoupage – metoda dekoracyjna dla młodszych i starszych dzieci.
Symbol WN/06/01 Jak wspierać i rozwijać kreatywność uczniów?
Symbol WN/07/01 ISU – indywidualny styl uczenia się uczniów
Symbol WN/08/01 W poszukiwaniu modelu dobrej lekcji – czyli jak uczyć skutecznie i atrakcyjnie
Symbol WN/09/01 Jak doskonalić pamięć? Mnemotechniczne sposoby zapamiętywania informacji
Symbol WN/10/01 Skuteczne sposoby zapamiętywania i uczenia się
Symbol WN/11/01 Metody aktywizujące w procesie nauczania/uczenia się
Symbol WN/12/01 Metoda projektu w praktyce szkolnej – uczniowski projekt edukacyjny
Symbol WN/13/01 Innowacje pedagogiczne – jak je wdrażać w szkole?
Symbol WN/14/01 Tutoring w pracy nauczyciela
Symbol WN/15/01 Wybrane narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela
Symbol WN/16/01 Informacja zwrotna w pracy nauczyciela
Symbol WN/17/01 Proces grupowy – obserwowanie grupy w działaniu
Symbol WN/18/01 Asertywny nauczyciel, asertywny uczeń – trening asertywności
Symbol WN/19/01 Samorealizacja – jak zrozumieć innych, przez zrozumienie siebie?
Symbol WN/20/01 Kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego w oparciu o kompetencje tutorsko-trenerskie
Symbol WN/21/01 Jak zostać nauczycielem kontraktowym?- awans zawodowy
Symbol WN/22/01 Jak zostać nauczycielem mianowanym? – awans zawodowy
Symbol WN/23/01 Jak zostać nauczycielem dyplomowanym? – awans zawodowy
Symbol WN/24/01 Opiekun stażu w awansie zawodowym
Symbol WN/25/01 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych
Symbol WN/26/01 Kurs dla kierowników wypoczynku
Symbol WN/27/01 Wszystkie ścieżki prowadzą do…
Symbol WN/28/01 Efektywność nauczania w szkole podstawowej – Edukacyjna Wartość Dodana
Symbol WN/29/01 Edukacyjna Wartość Dodana w gimnazjum – wykorzystanie kalkulatora EWD 100
Symbol WN/30/01 Multimedia w pracy nauczyciela
Symbol WN/31/01 Blog – narzędzie komunikacji z rodzicami i uczniami.
Symbol WN/32/01 Wykorzystanie platform edukacyjnych na zajęciach dydaktycznych
Symbol WN/33/01 PowerPoint – profesjonalne prezentacje multimedialne
Symbol WN/34/01 Prezi – profesjonalne prezentacje multimedialne
Symbol WN/35/01 Przygotowanie materiałów interaktywnych do pracy zdalnej i przy tablicy interaktywnej
Symbol WN/36/01 Publisher jako narzędzie do tworzenia szkolnych publikacji
Symbol WN/37/01 Komputerowa obróbka grafiki
Symbol WN/38/01 Moodle – tworzenie kursów na platformie e-learningowej
Symbol WN/39/01 Kombajn Google’a – narzędzie w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela
Symbol WN/40/01 Tworzenie serwisów WWW w oparciu o CMS Joomla
Symbol WN/41/01 Urządzenia mobilne w pracy nauczyciela

Rady pedagogiczne – RP

Symbol RP/01/01 Wybrane narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela – część 1
Symbol RP/02/01 Wybrane narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela – część 2
Symbol RP/03/01 Motywacja – tajemnica szkolnych sukcesów
Symbol RP/04/01 Poziom lęku a sukces szkolny
Symbol RP/05/01 ISU – indywidualny styl uczenia się uczniów
Symbol RP/06/01 Szkoła sprzyjająca uczeniu się i nauczaniu
Symbol RP/07/01 Profil szkoły w procesie planowania i realizacji ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce
Symbol RP/08/01 Planowanie i przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej w szkole
Symbol RP/09/01 Innowacje pedagogiczne w szkole/placówce
Symbol RP/10/01 Różnorodne metody i programy zwiększające skuteczność uczenia się
Symbol RP/11/01 Może być inaczej, czyli o różnorodnych formach współpracy z rodzicami w szkole
Symbol RP/12/01 Metoda projektu w praktyce szkolnej – uczniowski projekt edukacyjny
Symbol RP/13/01 Metody aktywizujące w procesie nauczania/uczenia się
Symbol RP/14/01 Praca z dziećmi i młodzieżą w zależności od osobowości
Symbol RP/15/01 Action Learning – metoda zespołowego rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
Symbol RP/16/01 Jak budować współpracę z uczniami?
Symbol RP/17/01 Budowanie dobrych relacji uczeń-nauczyciel – dzieci i młodzież pokolenia Z
Symbol RP/18/01 Budowa szkolnego społeczeństwa wiedzy w oparciu o aktywność ucznia
Symbol RP/19/01 Procedura Niebieskiej Karty w szkole
Symbol RP/20/01 Agresja – zapobieganie, zgłaszanie, reagowanie
Symbol RP/21/01 Mediacje rówieśnicze jako sposób rozwiązywania konfliktów w szkole
Symbol RP/22/01 Gry psychologiczne.
Symbol RP/23/01 Efektywne nauczanie drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów
Symbol RP/24/01 Samosterowność ucznia – jak kształtować uczniowską postawę odpowiedzialności za własny rozwój
Symbol RP/25/01 Tablica interaktywna w praktyce szkolnej
Symbol RP/26/01 Przygotowanie materiałów do pracy z tablicą interaktywną
Symbol RP/27/01 Twórczy nauczyciel w szkole kształcącej w zawodzie
Symbol RP/28/01 Podstawy poradnictwa kariery edukacyjno-zawodowej

Projekty edukacyjne – PE

Symbol PE/01/01 Przyjaciele Zippiego – międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dzieci

Konferencje – KN

Symbol KN/01/01 Neurodydaktyka w procesie efektywnego nauczania i uczenia się
Symbol KN/02/01 Mediacja w szkole jako sposób rozwiazywania konfliktów i interwencja w trudnych sytuacjach wychowawczych
Symbol KN/03/01 Doświadczenie nowej formuły sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i matury z języka polskiego w organizacji procesu dydaktycznego na lekcjach języka polskiego
Symbol KN/04/01 Działalność Kół Młodych Przyrodników w perspektywie nowej podstawy programowej
Symbol KN/05/01 Oferta edukacyjna instytucji kultury południowej Wielkopolski