Doradcy

 • Post author:

Jednym ze statutowych zadań publicznej placówki doskonalenia nauczycieli jest wspomaganie i koordynowanie pracy nauczycieli doradców metodycznych.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) do zadań nauczyciela – doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno­­­­­­­‑wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel – doradca metodyczny realizuje zadania przez:

 • udzielanie indywidualnych konsultacji;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno­­­­­­­‑wychowawczą nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, 
  o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia. 

Nauczyciel – doradca metodyczny planuje swoje działania stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.

Nauczyciel – doradca metodyczny jest najbliższą osobą, do której nauczyciel zawsze może zwrócić się o pomoc i radę.

Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę publicznej placówki doskonalenia, w której doradca ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem tej placówki, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania doradcy metodycznego są realizowane przez nauczyciela w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zawieranej na okres, na który zostały mu powierzone zadania doradcy metodycznego.

Kierownik Pracowni Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia

Sylwia Melka
e-mail:sylwia.melka@odn.kalisz.pl
telefon: 887081852

Lp.Imię i nazwiskoDyżur
1.mgr Joanna Dembowa 
edukacja wczesnoszkolna
Szkoła Podstawowa nr 16 w Kaliszu 
ul. Fabryczna 13-15 
62-800 Kalisz  
tel. 62 7572898
joanna.dembowa@odn.kalisz.pl.pl 
czwartek 13.30-14.15
ODN Kalisz – poniedziałek 13.00-17.00
2.mgr Hieronim Duczmal
 język polski
Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym
Wysocko Małe,
ul. Kościelna 22
63-421 Przygodzice
tel. 62 5926977
hieronim.duczmal@odn.kalisz.pl 
czwartek: 14.00-15.00
ODN Kalisz – poniedziałek 10.00-14.00
3.dr Rafał Jakubowski 
fizyka
Szkoła Podstawowa w Gorzycach Wielkich
ul. Szkolna 31
63-410 Ostrów Wielkopolski  
tel. 62 7347418
rafal.jakubowski@odn.kalisz.pl 
środa 13.30-15.30
ODN Kalisz – poniedziałek 11.15- 15.15 
4.mgr Tomasz Kosiński 
wychowanie fizyczne
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie 
ul. T. Kościuszki 31
63-200 Jarocin tel. 62 7472373
tomasz.kosinski@odn.kalisz.pl 
ODN Kalisz – poniedziałek: 14.00-15.00
5.mgr Małgorzata Kraszkiewicz 
edukacja wczesnoszkolna
ODN Kalisz
ul. Wrocławska 182, sala 25
tel. 62 7676301
malgorzata.kraszkiewicz@odn.kalisz.pl
czwartek 16.00-17.00
6.dr Maciej Michalski 
język polski
maciej.michalski@odn.kalisz.pl   
Klub Osiedlowy KSM,
ul. Serbinowska 25 w Kaliszu
czwartek 16.00-17.00
ODN Kalisz – poniedziałek 10.00-14.00
7.dr s. Natalia Musidlak 
religia
Klasztor
ul. Grodzka 9
62-800 Kalisztel. tel. 62 7676301
natalia.musidlak@odn.kalisz.pl 
poniedziałek 15.00-15.45
czwartek 13-13.45
ODN Kalisz – poniedziałek 11.30-13.30
8.mgr Jolanta Podziemska
matematyka
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
ul. Mickiewicza 11
63-700 Krotoszyn
tel. 62 7253275
jolanta.podziemska@odn.kalisz.pl 
wtorek 13.00-14.00
piątek 9.00-10.00
ODN Kalisz poniedziałek  10.00-14.00
9.dr Beata Udzik 
język polski
Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie
ul. T. Kościuszki 31
63-200 Jarocin 
tel. 62 7472373
beata.udzik@odn.kalisz.pl
czwartek: 14.30-15.30
10.mgr Urszula Wierucka 
przedmioty zawodowe
Zespół Szkół w Opatówku
ul. Parkowa 1
62-860 Opatówek
tel. 62 7618540
urszula.wierucka@odn.kalisz.pl
wtorek: 14.45-15.30
11.mgr Beata Włoch 
wychowanie przedszkolne
Zespół Szkół  nr 5 
ul. Waryńskiego 5
63-200 Jarocin
tel. 62 7473219
beata.wloch@odn.kalisz.pl
piątek: 14.00-15.30