Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych.
W związku z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 182, 62-800 Kalisz; adres e-mail: sekretariat@odn.kalisz.pl, tel. 627676300; tel./fax 627665965.
  2. W celu uzyskania pełniejszej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych ODN w Kaliszu, Panem Jerzym Szukalskim (adres email: jerzy.szukalski@odn.kalisz.pl, adres pocztowy: Inspektor ochrony danych, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz).
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591).
  4. ODN w Kaliszu w celu przeprowadzeniu naboru, organizacji i realizacji szkolenia, wydania zaświadczenia/świadectwa/certyfikatu, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej oraz w celach archiwizacyjnych przetwarza następujące Pani/Pana dane: imię/imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, telefon kontaktowy, e-mail, stopień awansu zawodowego, stanowisko, nauczany/e przedmiot/y, dane szkoły/instytucji w postaci: nazwy, adresu i typu, miejscowości, gminy, powiatu i telefonu. Podanie powyższych danych jest wymagane przy rejestracji na szkolenie. Dodatkowo w bazie mogą się znaleźć Pani/Pan dane do wystawienia faktury, jeśli zostały wcześniej podane.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom w Polsce, w UE i do krajów trzecich.
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do końca bieżącego roku szkolnego, następnie zostaną zarchiwizowane i przechowywane przez okres: 50 lat – dane uczestników kursów kwalifikacyjnych, 10 lat – dane uczestników kursów doskonalących (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do bycia zapomnianym.
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Close Menu