Doradcy

Jednym ze statutowych zadań publicznej placówki doskonalenia nauczycieli jest wspomaganie i koordynowanie pracy nauczycieli doradców metodycznych.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) do zadań nauczyciela – doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

  • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
  • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno­­­­­­­‑wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
  • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
  • podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel – doradca metodyczny realizuje zadania przez:

  • udzielanie indywidualnych konsultacji;
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
  • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno­­­­­­­‑wychowawczą nauczycieli;
  • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, 
    o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia. 

Nauczyciel – doradca metodyczny planuje swoje działania stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.

Nauczyciel – doradca metodyczny jest najbliższą osobą, do której nauczyciel zawsze może zwrócić się o pomoc i radę.

Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę publicznej placówki doskonalenia, w której doradca ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem tej placówki, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania doradcy metodycznego są realizowane przez nauczyciela w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zawieranej na okres, na który zostały mu powierzone zadania doradcy metodycznego.

Kierownik Pracowni Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia

Sylwia Melka
e-mail:sylwia.melka@odn.kalisz.pl
telefon: 887081852

Lp.Imię i nazwiskoSzkoła bazowa
3.mgr Tomasz Kosiński 
wychowanie fizyczne
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie 
ul. T. Kościuszki 31
63-200 Jarocin tel. 62 7472373
dyrekcja@liceum-jarocin.pl
2.mgr Ewa Kowalczyk-Wiśniewska 
plastyka
Zespół Szkół w Piotrowie
Piotrów 65
62-814 Blizanów
tel. 62 7695191
zs_piotrow@poczta.onet.pl
3.mgr Małgorzata Kraszkiewicz 
edukacja wczesnoszkolna
Szkoła Podstawowa w Mycielinie
62-831 Korzeniew
tel. 62 7613125
sp_mycielin@o2.pl
4.dr Beata Udzik 
język polski
I Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie
ul. T. Kościuszki 31
63-200 Jarocin tel. 62 7472373
dyrekcja@liceum-jarocin.pl 
5.mgr Urszula Wierucka 
przedmioty zawodowe
Zespół Szkół w Opatówku
ul. Parkowa 162-860 Opatówek
tel. 62 7618540
ogrodnik@zsogrodnik.opatowek.pl
6.mgr Beata Włoch
wychowanie przedszkolne
Zespół Szkół nr 5
ul. Waryńskiego 5
63-200 Jarocin
tel. 62 7473219
szkola5jarocin@op.pl
Close Menu