Doradcy

Jednym ze statutowych zadań publicznej placówki doskonalenia nauczycieli jest wspomaganie i koordynowanie pracy nauczycieli doradców metodycznych.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2016 poz. 1591) do zadań nauczyciela – doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

  • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego;
  • doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych;
  • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
  • podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel – doradca metodyczny realizuje zadania przez:

  • udzielanie indywidualnych konsultacji;
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
  • organizowanie innych form doskonalenia, wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli

Nauczyciel – doradca metodyczny planuje swoje działania stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.

Nauczyciel – doradca metodyczny jest najbliższą osobą, do której nauczyciel zawsze może zwrócić się o pomoc i radę.

Zadania doradcy powierza organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę, w której nauczyciel jest zatrudniony, w uzgodnieniu z jej dyrektorem, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli.

Lp. Imię i nazwisko Szkoła bazowa
Dyżur
1. mgr Hieronim Duczmal
język polski
Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym
Wysocko Małe, ul. Kościelna 22
63-421 Przygodzice
tel. 62 5926977
dyrspwysockom@poczta.fm
Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym
Wysocko Małe, ul. Kościelna 22
63-421 Przygodzice
tel. 62 5926977
hduczmal@wp.pl
wtorek: 11.15-12.05
2. mgr Tomasz Kosiński
wychowanie fizyczne
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie
ul. T. Kościuszki 31
63-200 Jarocin
tel. 62 7472373
dyrekcja@liceum-jarocin.pl
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie
ul. T. Kościuszki 31
63-200 Jarocin
tel. 62 7472373
tomasz.doradca@interia.pl
poniedziałek i piątek: 10.00-10.45
3. mgr Ewa Kowalczyk-Wiśniewska
plastyka
Zespół Szkół w Piotrowie
Piotrów 65
62-814 Blizanów
tel. 62 7695191
zs_piotrow@poczta.onet.pl
Zespół Szkół w Piotrowie
Piotrów 65
62-814 Blizanów
tel. 62 7695191
ewakowal@op.pl
wtorek 10.45-11.45
4. mgr Małgorzata Kraszkiewicz
edukacja wczesnoszkolna
Szkoła Podstawowa w Mycielinie
62-831 Korzeniew
tel. 62 7613125
sp_mycielin@o2.pl
ODN Kalisz
ul. Wrocławska 182
sala 26
tel. 62 7676301
mada135@wp.pl
czwartek 16.00-17.00
5. mgr Elżbieta Marchwacka
informatyka
Zespół Szkół w Iwanowicach
ul. ks. A. Kordeckiego 11
62-862 Iwanowice
tel. 62 7626803
spiwanowice@op.pl
Zespół Szkół w Iwanowicach
ul. ks. A. Kordeckiego 11
62-862 Iwanowice
tel. 62 7626803
marchwa@poczta.onet.pl
wtorek: 15.00- 16.00Dyżur w ODN Kalisz, s. 26
Poniedziałek 24.09.2018 16:30-17:30
Czwartek 18.10.2018 14.00-15.00
Czwartek 25.10.2018 13:00-14.00
Poniedziałek 12.11.2018 14:00-15:00
Środa 21.11.2018 14:30-15.30
6. dr Beata Udzik
język polski
I Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie
ul. T. Kościuszki 31
63-200 Jarocin
tel. 62 7472373
dyrekcja@liceum-jarocin.pl
I Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie
ul. T. Kościuszki 31
63-200 Jarocin
tel. 62 7472373
b_udzik@poczta.fm
piątek: 11.00-12.00
7. mgr Urszula Wierucka
przedmioty zawodowe
Zespół Szkół w Opatówku
ul. Parkowa 1
62-860 Opatówek
tel. 62 7618540
ogrodnik@zsogrodnik.opatowek.pl
Zespół Szkół w Opatówku
ul. Parkowa 1
62-860 Opatówek
tel. 62 7618540
ulawierucka@wp.pl
piątek: 9.40-10.25ODN Kalisz, s. 26:
wtorek 15.30-16.15
8. mgr Beata Włoch
wychowanie przedszkolne
Zespół Szkół nr 5
ul. Waryńskiego 5
63-200 Jarocin
tel. 62 7473219
szkola5jarocin@op.pl
Zespół Szkół  nr 5
ul. Waryńskiego 5
63-200 Jarocin
tel. 62 7473219
beatawloch@poczta.onet.pl
środa: 14.00-16.00
Close Menu