Doradcy

Jednym ze statutowych zadań publicznej placówki doskonalenia nauczycieli jest wspomaganie i koordynowanie pracy nauczycieli doradców metodycznych.
W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. (Dziennik Ustaw Nr 200/09 z dnia 27 listopada 2009 r. poz. 1537) do zadań nauczyciela – doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

  • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego;
  • doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych;
  • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
  • podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel – doradca metodyczny realizuje zadania przez:

  • udzielanie indywidualnych konsultacji;
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
  • organizowanie innych form doskonalenia, wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli

Nauczyciel – doradca metodyczny planuje swoje działania stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.

Nauczyciel – doradca metodyczny jest najbliższą osobą, do której nauczyciel zawsze może zwrócić się o pomoc i radę.

Zadania doradcy powierza organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę, w której nauczyciel jest zatrudniony, w uzgodnieniu z jej dyrektorem, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli.

Lp.
Nazwisko i imię
Szkoła bazowa
Dyżur
1.
Hieronim Duczmal
język polski
Gimnazjum w Wysocku Małym
ul. Kościelna 22
63-421 Przygodzice
tel. 62 5926977
Gimnazjum w Wysocku Małym
ul. Kościelna 22
63-421 Przygodzice
tel. 62 5926977
czwartek: 11.05-12.05
2.
Tomasz Kosiński
wychowanie fizyczne
Zespół Szkół  Ogólnokształcących
w Jarocinie
ul. T. Kościuszki 31
63-200 Jarocin
tel. 62 7472373

Zespół Szkół  Ogólnokształcących

w Jarocinie
ul. T. Kościuszki 31
63-200 Jarocin
tel. 62 7472373
poniedziałek i piątek: 10.00-10.45
3.
Ewa Kowalczyk-Wiśniewska
plastyka
Zespół Szkół w Piotrowie
Piotrów 65
62-814 Blizanów
tel. 62 7695191
Zespół Szkół w Piotrowie
Piotrów 65
62-814 Blizanów
tel. 62 7695191
środa: 11.50-12.30
4.
Małgorzata Kraszkiewicz
edukacja wczesnoszkolna
Szkoła Podstawowa w Mycielinie
62-831 Korzeniew
tel. 62 7613125
Szkoła Podstawowa w Mycielinie
62-831 Korzeniew
tel. 62 7613125
wtorek: 13.10-14.10
5.
Elżbieta Marchwacka
informatyka
Zespół Szkół w Iwanowicach
ul. ks. A. Kordeckiego 11
62-862 Iwanowice
tel. 62 7626803
Zespół Szkół w Iwanowicach
ul. ks. A. Kordeckiego 11
62-862 Iwanowice
tel. 62 7626803
środa: 14.30-15.30
6.
dr Beata Udzik
język polski
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
ul. T. Kościuszki 31
63-200 Jarocin
tel. 62 7472373
Zespół  Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie
ul. T. Kościuszki 31
63-200 Jarocin
tel. 62 7472373
piątek: 11.35-12.35
7.
Urszula Wierucka
przedmioty zawodowe
Zespół Szkół w Opatówku
ul. Parkowa 1
62-860 Opatówek
tel. 62 7618540
Zespół Szkół w Opatówku
ul. Parkowa 1
62-860 Opatówek
tel. 62 7618540
piątek: 10.35-11.20
8.
Beata Włoch
wychowanie przedszkolne
Zespół Szkół nr 5
ul. Waryńskiego 5
63-200 Jarocin
tel. 62 7473219
Zespół Szkół nr 5

ul. Waryńskiego 5
63-200 Jarocin
tel. 62 7473219
czwartek: 13.30-14.30

 

Close Menu