Priorytety

 • Post author:

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Priorytety doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa wielkopolskiego na lata 2012–2015

 1. Podniesienie efektów kształcenia (w tym wyników nauczania mierzonych egzaminami zewnętrznymi).
  1. Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie analizy i wykorzystania w procesie dydaktycznym wyników egzaminów zewnętrznych oraz wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.
  2. Praca z uczniem zdolnym i z trudnościami edukacyjnymi (diagnoza potrzeb i uzdolnień, planowanie pracy, dobór metod nauczania).
  3. Konstruowanie i wdrażanie programów poprawy jakości kształcenia.
  4. Metoda projektu, ćwiczenia i eksperymenty sposobem na skuteczne nauczanie.
  5. Kształtowanie postaw odpowiedzialności ucznia za osobiste osiągnięcia edukacyjne oraz doskonalenie umiejętności efektywnego uczenia się.
 2. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych. Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie:
  1. Doskonalenie kompetencji dyrektora w zakresie nadzoru nad realizacją podstawy programowej.
  2. Konstruowanie programów nauczania.
  3. Proinnowacyjna postawa nauczyciela warunkiem osiągania celów nowej podstawy programowej.
 4. Wspomaganie szkół we wdrożeniu projektów realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ORE i inne instytucje.
 5. Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna i doradztwo zawodowe warunkiem sukcesu edukacyjnego ucznia.